July 2, 2020 ~ Sh HUQAT-BALAQ. M HOSENI.

Applications of Pizmonim by Maqam

Based on the notes of Sassoon Manuscript #647, Moshe Ashear, and Gabriel A Shrem.

Maqam Rast

#4 #3: Rast-Mahour #2 #1
אנא יה רם אל יבול עלי קדיש
יחיד אל נורא ראו בנים
ממרום קולם ה' מלך
מה נאוו רגלי מבשר הללויה
חי אל נאדר בואי ברנה 156 יה אל מגן 115 מהללך ורוב גדלך 51 נשמת
מימים ימימה יה הרם סלה 157  דגלך ישא על הרים 138 מגן ישעי 127 שועת עניים
" אחבירה לך 111 " " בפי ישרים
דר זבולה אל בחסדך גאלנו 153 אומר לו 131 נאוה יפה צביה 144  אל ההודאות
ישיר ישראל אומר לו 131 ידך עשת 110 דלני מיד הזרי 114 קדיש
רני שמחי צהלי מלכי לעם איתני 130   יה שמע תפלה 126 אני אספר 48 שמחים
מה נעים החתן ירחיב יי גבולך 162 *הנה זה עומד* 119 תען לשוני ותגיד 128   ממצרים
אתה יודע חי אל נאדר 132 משמים שלום לעם 52 רפא צירי 116 נקדישך
אחבירה לך אל חון על בת המענה  אני לשמך אהלל 124   אודך
מה נאוו רגלי מבשר הנה זה עומד 119 אני לשמך אהלל 124 אור יה עלי ישכון 133 כתר

Maqam Mahour

#4 #3 #2 #1
אל לעבדך רצה נא  ירחיב יי גבולך אנא יה חביבי 144 קדיש
שיר אענה ירחיב יי גבולך 162 ראו בנים
 ידך תנחני 149 ה' מלך
נעימה לי 153 הללויה
חי רם ברך חובי 149 נשמת
 האהבה האהבה 162  בואי ברנה 156  שועת עניים
"" נעימה לי 153 בפי ישרים
שבתי שבתי 151  מלכי צורי יה ידידי 155   אל ההודאות
יחיד האל 147 דוממים כרובים אשים 51 קדיש
 עד ה' אלהיך ונשובה 149  ידך תנחני 149  שמחים
יתן טל יה מימינו 150 אל חון על בת המענה 146 ממצרים
 אל בחסדך גאלנו 153 חסדך קדם 145 נקדישך
אב הרחמן 140 ריבה ריבה 154 כתר

Maqam Sasgar-Ajam

#4 #3 #2 #1
אל רם ארנן אל מול דביר אשתחוה אלה אלה הבה קדיש
בקול רנה גילה וצהלה שיר אגיד ראו בנים
אלה אלה הבה ה' מלך
בקול רנה גילה וצהלה הללויה
מלך רחמן יאריך ימים על ממלכתו ישא ברכה מי יספר חסדי האל נשמת
אל רמה ימינך *הללו אל יה* כל עת אליך ינון שמו שועת עניים
מלאכי מרום מה נורא מעשיך אל מלא הנחסר מפעלות אלהים חזו אל ההודאות
לעם חביב יחיד מגן אסיר ביוקשי שיר אגיד קדיש
רועה נאמן הוא כל עת אליך מי זאת הנשקפה אני בפי אביע שמחים
אל בנה יה שיר אגיד שמך יתרומם אני לקראת ממצרים
צורי גואלי יה מקהלות עם איברי יאמרו הב מלא פי שירה נקדישך
בקול רנה גילה וצהלה אני לקראת אלה אלה הבה נגון עג'ם מן המצר אודך
ראה ה' כי צר לי רמ""ח אברי מעוז צור מלכי אתה פודי כתר

Maqam Nahwand

#4 #3 #2 #1
אל אבי מחסדך אגדלך אלהי יפרח יה אבי יה נחלה המצחה קדיש
עליון רם על כל רמים יחיד רם חי לעולם כל עוד בלבב פנימה רעיוני יחיד ראו בנים
יעלוזו ביה ה' מלך
מלך אב רם הללויה
שרים רוזנים מלכי צורי אל כביר תכון לעד אתה אל כביר נשמת
יבנה ביתו  לנרי ואורי רם ונעלם אדון עולם מלך רם שועת עניים
שאו ציונה נס ודגל תכון לעד לעיר חנה דורשה דודי יחיד רם חי לעולם אל ההודאות
לך אנה עורך מה עצמו החיש לצירך יה לו אעתיר קדיש
ירומם צורי  רצה לשירי יעלוזו ביה רננות שירו אחי שמחים
מלך אב רם לעיר חנה דורשה דודי רחום אתה רעיוני יחיד ממצרים
ירושלים של זהב יה לו אעתיר אודך אודך למה הקץ נסתם נא נקדישך
אדון עולם רעיוני יחיד כל עוד בלבב פנימה רחום אתה אודך
רוממו לו בקול אדון עולם מלכי צורי אל כביר כל עוד בלבב פנימה כתר

Maqam Bayat

#4: BAR MISVAH #3: BAYAT-HOSENI #2 #1
יסד בסודו איומה לי שובי בחבה חנני מלך מאל עליון קדיש
ידי אשא לדבירך על בית זה ויושבהו חדש ששוני במוצאי יום מנוחה ראו בנים למוצאי שבת ויו''ט
אנא קץ לי ה' מלך
יה מתנשא הללויה
שירו שיר חדוה יפת עין שבחו אל יה אלי מהר נשמת
הבו גודל אל רם ואיום מעזי אז כלה קץ מלכי יוצרי שועת עניים
"" אשא לבי "" אל הנאזר בגבורתיה בפי ישרים
אבות הבנים יושב תהלות קולי ישמע מגן בעדי אל ההודאות
בני בגילך מלך הדור הודך אל נעלה רפא קדיש
יוצר אדמה אמרי פי והגיוני יוצר אדמה מדבש ונפת צוף שמחים
מגן עוזר רם ונורא  יהיו כמוץ מה טוב חלקך ממלכות הארץ ממצרים
חביבי אל הנאזר בגבורתיה מרום יחיד 296 אל מאד נעלה נקדישך
אל דורשה נפשי שובי העדי שבחך אני אגידה אודך
שובי העדי שבחך אני אגידה ידידי השכחת בעדי יה בעדי כתר

Maqam Bayat-Hoseni

#4: MATAN TORAH #3 #2 #1
יובילני יחיד ומיוחד למה אויבי רדפוני אל גאל עם נזנח קדיש
יה אלי ברך קהל זלף כמטר זלף יחידה התנערי חיש זמנו ראו בנים
ה' בוקר ה' מלך
אהלל ואביע אוחיל יום יום הללויה
רקץ אל באן מלא משאלות לבי יפת עין אל הנאזר בגבורתיה נשמת
אמון יום זה אני אשיר שיר יה חסדך גלי שבחך אני אגידה שועת עניים
הללו את ה' דגלי שא נא  שלום וצדק נשקו יהיו כמוץ אל ההודאות
ידידי השכחת אימתי יהיה משמחי לב אבי כחותם שימני קדיש
שמור לבי מענה אל מאד נעלה כמה אלהי טובות אות אלף מאלפת שמחים
ויהי בימי שפוט השופטים ארוממך  ויהי בימי שפוט השופטים אשא לבי ממצרים
דעת ומזמה דודי אתן  דעת ומזמה אמרי פי והגיוני נקדישך
זלף כמטר זלף אל דורשה נפשי אודך
בחר דודי אוחיל יום יום יה אלה מלכות עלם שובי העדי כתר

Maqam Rahawi-Nawah

#4: SHABBAT HAGADOL #3: BAYAT-NAWAH #2 #1
מגן אל צורי קדיש
יצא למלוך מבית סורים  אודך אל טובות ראו בנים
יודוך מלך ה' מלך
שמרתני וחיתני הללויה
אשרי האיש יודע שמי את רעיה גואלך גואלך אשרי האיש יודע שמי נשמת
מעזי אז כלה קץ לכה דודי- נגון מצרי סלח סלח מתי תשיר שועת עניים
בנה לי זבול משכני תנהלני לעיר כבודך עורי נצורה דר רומה אל ההודאות
  רונו ושבחו לאל מעלפת ספירים רם אור גדול קדיש
אמונים ערכו שבח רנה ותהלה ישראל אחות קטנה חלבית אמונים ערכו שבח שמחים
מי ימלל יודוך מלך מי ימלל שמרתני וחיתני ממצרים
מגן אל צורי יה החישה ותנה לי אל בנה נא מגן אל צורי נקדישך
גואלך גואלך אודך
אל בידו  אודך אל טובות מפי אל מפי אל בנה לי זבול משכני כתר

Maqam Saba

#4: Milah #3 #2 #1
קדיש
בנין מעוני תמהר ראו בנים
אלי תמוגג  ערבים שבת אחים ה' מלך
רצני אהוב הללויה
אל מוכתר בכתר יהלל לאל נורא אל מרוב חסדך עליון רם גדול נשמת
ערבים שבת אחים כי אשמרה שבת שיר חדש זמרו מה נכבד שועת עניים
יהי שלום יה מסי כיבין "" "" בפי ישרים
מה טוב מה נעים עזי עזי יה אל גדול ונאדר אנה אלך מרוחך אל ההודאות
יה מוראך בי אל חי ונורא נורא תתן כח לי רצני אהוב קדיש
אערך מהלל נבי *יגדל אלוהים חי* ידידי רועי מקימי ערבים שבת אחים שמחים
יה אלי הנחל לי לבת מעונה אליהו הנביא שלח יבשר יה הוריד נא ממצרים
ענני יה *יחיש מבשר* אתה אהובי אני לשמך מלין אחביר נקדישך
אליהו הנביא שלח יבשר למן אתפלל למן רצני אהוב אודך
 חיש משגבי אל בידו איש אלהים קדוש הוא בנין מעוני תמהר כתר

Maqam Sigah-Iraq

#4: SHABBAT ZACHOR #3 #2 #1
את כלה ראש פעלי רזי עולם קדיש
ראו בנים
מי זאת עולה יפה-פיה ה' מלך
בר יוחאי נמשחת הללויה
ארך זמני יצו האל  יום יום אל שדי  אל יצרני לעמל נשמת
אל עושה נקמה קץ ימין יפרח יציץ אל עוז נאזר מצפה לזמן שועת עניים
"" יחיד אל דגול מרבבה יחיד אל דגול מרבבה בפי ישרים
יום הנסים והפורקן היימי סתמי יברך החתן אגילה אגילה אל ההודאות
אברך את אשיש אל בך ענני אל במרחב יה אדיר ונורא קדיש
אור גילה בר יוחאי נמשחת אשתבח בתהלות אדון יחיד שמחים
תם ונשלם ראה זר היימי סתמי יושב תהלות ממצרים
 אלי צור ישועתי אל פקוד עמך יה אוחיל עורי כלה נקדישך
רנו גילו אל חי אל חי ראה זר היימי סתמי אודך
חיש משגבי  יחיד אל דגול מרבבה אליך לבי נמס ידיד נפש כתר

Maqam Hijaz

#4: BAYAT-HIJAZ #3 #2 #1
יום וליל קדיש
בואו נספר ראו בנים
יה לגני בא נא יה ה' מלך
אם חכם לבך בני הללויה
שבחו אל אתוהי כמה רברבין יחלצון מהר חביבי נשמת
אני לו אשיר יה אלי נהלל לו יה לגני בא נא יה רוכב עבים שועת עניים
אל חי שוכן ישיר ישראל יחיד נא אם חכם לבך בני אל ההודאות
הודך רנו גילו יה גאלי צרים נדה אני קדיש
מול אלי וגודלו כנר על הגג אל רם נורא ואיום יחיד מלך נאמן שמחים
מה טוב חלקך עליון ונאדר רודף צדק ומשכיל שמח נפשי ממצרים
אבוא אל ציון שיך סלאמה חג'אזי עליון על כל רמים רבת שבעה נקדישך
אל יצרת  אור הנעלם מרומי ברך ירושלמית כתר

High Holidays PRAYERS

Yom Kippur Shabbat Shubah Rosh HaShanah Rosh HaShanah
- מלך המפואר 360 המבורך ידי רשים קדיש
יה שמע אביוניך מלך הדור 331 יה שמע אביוניך יה שמע אביוניך ראו בנים
  שמע קולי 20 שפעת רביבים אחות קטנה חלבית ה' מלך
אלהים אלי אתה - יה שמך ארוממך אלהי אל תדינני פיוט
שנאנים שאננים ידי רשים
רשות לברוך שאמר 512 המבורך
Traditional for Kippur עד ה' אלהיך ונשובה Traditional for Rosh Hashana Traditional for Rosh Hashana הללויה
שואף כמו עבד אשם וזע מזדונהו ה' הוא האלוהים- נגמת מוסה אשר ע""ה אוחילה לאל אחלה פניו נשמת
עוזריני אל חי יה חסדך גלי למענך בלתי נגון שועת עניים
אל נורא עלילה ישראל עבדיך ה' בוקר בלתי נגון אל ההודאות
בן אדמה מלך הדור 331 חזקו וגילו מאחות קטנה יה שמך ארוממך  קדיש
אליכם קהל עדה לך אלי תשוקתי עת שערי רצון עת שערי רצון שמחים
ירחיק נדוד אשא לבי ירחיק נדוד ירחיק נדוד ממצרים
רבת שבעה אל יצרת שיך סלאמה חג'אזי שואף כמו עבד נקדישך
לביתך יה ארוצה שבתי שבתי מלך המפואר רנה ותהלה ישראל פזמון ספר תורה
אחרי מות פרשת השבוע:וילך/האזינו עקידת יצחק לידת יצחק קריאת התורה
הפטרת חנה
ינוב פי ניב ישיח אל רם נורא ואיום ירושלמית ירושלמית כתר
אין כאלהינו
יצו האל לדל שואל ואני תפלתי
אליך ה' נשאתי עג'ם אליך ה' נשאתי סיגא שיך סלאמה חג'אזי אשם וזע מזדונהו נקדישך

High Holidays PRAYERS- sassoon manuscript 647 (Aleppo, ~1850)

Yom Kippur Shabbat Shubah 2 Rosh HaShanah 1 Rosh HaShanah
אלוהים אלי אתה אשם וזע מזדונהו אלהי אל תדינני שופט כל הארץ נשמת
בלתי נגון בעוד לייל בלתי נגון בלתי נגון שועת עניים
בלתי נגון ה' בוקר בלתי נגון בלתי נגון אל ההודאות
ניצוצים ישראל עבדיך/ בן אדמה השתונן המבורך קדיש
אליכם קהל עדה לך אלי תשוקתי עת שערי רצון שחר אבקשך שמחים
ירחיק נדוד בן אדמה ירחיק נדוד ידודון ממצרים
יאריך ימים יה שמע אביוניך/ יה איום/ שפעת רביבים חזקו וגילו מאחות קטנה שואף כמו עבד נקדישך

Pizmonim for Special Shabbatot

פזמון ספר תורה נקדישך שמחים נשמת שבת
מימים ימימה רני שמחי צהלי חסדך קדם בראשית
חנון מרום
אל חי ונורא
אשתבח בתהלות נח
אהלל ואגילה אל חי ונורא יגדל אלוהים חי: צבא לך לך
אתה אהובי
דר רומה וירא
יה שמע תפלה
בואי ברנה חיי שרה
שבתי שבתי ידך תנחני חובי תולדת
ידידי רועי מקימי מי יספר חסדי האל ויצא
נבחר בידיד וישלח
אודך אל טובות  לפני חנוכה
יצא למלוך מבית סורים חנוכה/ מקץ
רודף צדק ומשכיל ויחי
אל מאד נעלה ואלה שמות
רחום בך יגל לבבי וארא
מי ימלל בא אל פרעה
רחום אתה יה אל גדול ונאדר שירה
רועה נאמן הוא דעת ומזמה רקץ אל באן וישמע יתרו
חיש משגבי אתה הוא יחיד לפני זכור
יה אלי צור משגבי אלי צור ישועתי אברך את זכור
עזריני אל חי כי תשא
יחיד נורא אשיר לאל איום החודש
מי ימלל בנה לי זבול משכני אמונים ערכו שבח הגדול
יחיד נורא א' פסח
אתה מרום ב' פסח
מעזי אז כלה קץ חוה''מ
רחום אתה ז' פסח
רצני אהוב ח' פסח
מימים ימימה ראשון אחרי פסח
שאו ציונה נס ודגל כל עוד בלבב פנימה ירושלים של זהב לפני חג העצמאות
אוחיל יום יום  בר יוחאי נמשחת SLOW בר יוחאי נמשחת BEIRUT לפני ל''ג לעומר
אהלל ואביע דעת ומזמה שמור לבי מענה רקץ אל באן כלה
רועה נאמן הוא א' שבועות
הללו את ה' ב' שבועות
מה נאוו רגלי מבשר ויקח קרח
אערך מהלל נבי וירא בלק
שלח סגני ידידי חביב אללה אליהו פינחס
שאו ציונה נס ודגל עליון רם על כל רמים שמעו
עליון על כל רמים מהר חביבי חזון
ראה ה' כי צר לי דעת ומזמה רקץ אל באן נחמו
צורי גואלי יה אליך ה' נשאתי עג'ם יאריך ימים על ממלכתו שופטים: אלול - עג'ם
כי אשמרה שבת אלול - צבא
אתה מרום א' סוכות
הללו את ה' ב' סוכות
ארוממך חוה''מ
רוכב עבים שמיני עצרת
אל רמה ימינך מפי אל מפי אל שמחת תורה

תמו התפילות ברוך ומבורך שם נורא התהילות

samfranco.com