October 25, 2020 ~ Shabbat LEKH LEKHA. SABA.

Abraham Hazan Girondi

samfranco.com