March 31, 2020 ~ Sh HAGADOL. M: RAHAWI-NAWA.

Rahawi-Nawah - رهاو نوى

Introduction

Maqam Rahawi ( רהאווי / רהאוו ) Nawah ( נאווה ) symbolizes the end of something. Nawah and Rahaw are two different maqams. Nawah is the maqam used to chant mishnayot as well as the maqam of the Qabbalat Shabbat and Arbit of Shabbat services. The last verse of Psalm 93,"lebetekha nava qodesh...", which is said prior to Qaddish on Friday night, alludes to Maqam Nawah, because nava read in the Syrian-Hebrew manner would be nawa and not nava. Nawah is suggested to be used on Friday night also because Mishnah ("Bameh Madliqin") is said during Qabbalat Shabbat.

Rahaw is the maqam of the Pesah Haggadah as well as the pizmon "Emounim 'Irkhu Shebah" therefore it is closely associated with Pesah, and we use it for Shabbat Morning prayers on Shabbat HaGadol, the Shabbat prior to Pesah.

Nikriz pentachord: starting on C

Index

Section Pizmon Page Song CommentaryRecordings Application
Baqashot 3 10 יאמר נא ישראל Israel Najara Each verse ends with word "yom" (day). Nawah. A Z Idelsohn notes, 1923 Aharon Rahamim Hares Baqashot Manuscript, 1917 E. Menaged
E. Sayegh
Archives
E. Sayegh Peticha
שמחים
Baqashot 12 21 שחר אבקשך Shelomo Ibn Gabirol Nawah. Aharon Rahamim Hares Baqashot Manuscript, 1917 Archives
שמחים
Baqashot 13 21 אערוך צפצופי Abraham First seen in "Miqrah Qodesh", 1864. Nawah. Aharon Rahamim Hares Baqashot Manuscript, 1917 Archives
Baqashot 29 37 יודוך רעיוני Israel Najara Rahawi Nawah. Aharon Rahamim Hares Baqashot Manuscript, 1917 Archives
E. Menaged
Baqashot 31 39 יודוך מלך Mordechai Abadi Written by H Mordekhai Abadi (1826-1883). Rahawi Nawah. Aharon Rahamim Hares Baqashot Manuscript, 1917 Archives
E. Menaged
G. Shrem
G. Shrem
Ohabe Zion 1960
אל ההודאות
Baqashot 33 41 עורי נצורה Menashe Sitehon Nawah. Written by H Menashe Sittehon (?-1876). Alludes the different Amidah of Shabbat blessings (Arbit, Shaharit, Musaf, and Mincha). By Menashe Sitehon. In honor of Ezra Rabia. Rahawi Nawah. Aharon Rahamim Hares Baqashot Manuscript, 1917 G. Shrem
Archives
E. Menaged
E. Menaged 2
G. Shrem
ראו בנים
Baqashot 34 42 רם אור גדול Raphael Tabbush Written by H Rephael Tabbush (1830-1918). Rahawi Nawah. Tabbush Manuscript A Z Idelsohn notes, 1923 Aharon Rahamim Hares Baqashot Manuscript, 1917 G. Shrem
Archives
E. Menaged
E. Menaged- Nishmat
G. Shrem
Ohabe Zion 1960
Isaac Cabasso- Qaddish
Charlie Chehebar- Qaddish
נשמת
Baqashot 44 53 רונו ושבחו לאל Raphael Tabbush Composed by H Rephael Tabbush. Lahn: Ya Badri Toman Roqli. Rahawi Nawah. Attiah Manuscript Tabbush Manuscript Aharon Rahamim Hares Baqashot Manuscript, 1917 Archives
G. Shrem
G. Shrem
Ohabe Zion 1960
קדיש
105.23 הללויה כי טוב זמרה ישראל Petiha. The word 'NAWAH' is mentioned.
105.26 תען לשוני כי בי שמח ישראל בן משה חזק Petiha
Rahawi Nawah 433 357 את רעיה Abraham Rahaw. Abraham Sitehon Manuscript Mosseri-Kozli Manuscript Yabess Manuscript Recording
Recording (MB)
Nishmat (MB)
נשמת
Rahawi Nawah 434 358 מגן אל צורי Moshe Tabbush Manuscript G. Shrem
I. Cabasso- Qedusha
G. Shrem
Recording
Isaac Cabasso- Qaddish
Maury Blanco
I Cabasso
קדיש
Rahawi Nawah 435 358 מעלפת ספירים Mordechai Attiah Manuscript Abraham Sitehon Manuscript G. Shrem
G. Shrem
Qaddish (MB)
קדיש
Rahawi Nawah 436 359 אמונים ערכו שבח אהרן כהן Rahawi. Mahzor Aram Soba. Special for the Hagaddah of Pesah. Mahzor Aram Soba 1527 Abraham Sitehon Manuscript Yabess Manuscript A Z Idelsohn notes, 1923 Yosef Hamaoui
G. Shrem
G. Shrem 2
Fule Yanani
G. Shrem
Recording
Recording
M Habusha
שמחים
Rahawi Nawah 437 360 מלך המפואר משה חזק Rahawi. Rosh Hashana, but also may be used for Pesah. Attiah Manuscript Abraham Sitehon Manuscript Yabess Manuscript Mosseri-Kozli Manuscript A Z Idelsohn notes, 1923 G. Shrem
G. Shrem 2
G. Shrem
Recording
שמחים
Rahawi Nawah 438 361 בנה לי זבול משכני רפאל חזק Pesah melody. Attiah Manuscript Abraham Sitehon Manuscript Yabess Manuscript Mosseri-Kozli Manuscript A Z Idelsohn notes, 1923 G. Shrem
G. Shrem 2
Fule Yanani
G. Shrem
Recording
Isaac Cabasso- Rau Banim
נקדישך
Rahawi Nawah 439 361 מי ימלל Mordechai Abadi This pizmon, (Maqam NAWAH, page 361), is composed by H Mordekhai Abadi (Aleppo, 1826, - Jerusalem, 1884), author of "Dibre Mordekhai," and other Halakha responsa. There are a total of 5 stanzas in this pizmon; corresponding to מ-ר-ד-כ-י. "Who can recount the strengths and wonders of the most perfect and wise?" the poem begins, and then proceeds to list the miracles that God orchestrated as the Children of Israel leave Egypt. Starting with the third stanza, the 10 plagues that occurred in Egypt are poetically described. In the last verse, after the festival of Pesah is mentioned, there is a reference to the belief that Pesah, a time of a previous redemption, will be the season in the future when "we will be redeemed." As per the Hazzanut notes of H Moshe Ashear, this song is reserved for Shabbat Bo and Shabbat Hagadol. The Ades synagogue in Jerusalem, however, has a tradition of using this song one week earlier on Shabbat Vaera. Abraham Sitehon Manuscript Yosef Hamaoui
G. Shrem
Fule Yanani
G. Shrem
Recording
Y Nahari
I Cabasso
Maury Blanco
ממצרים
Rahawi Nawah 440 363 יצא למלוך מבית סורים ישראל בר משה בר לוי חזק This pizmon (NAWA, page 363), is a retelling of the Joseph story (Genesis 39-41) in poetic form based on classical Midrash sources. This piece by H Israel Najara (1555-1625) has the acrostic: Israel Bar Moshe Bar Levi Hazaq. There are 16 stanzas in this poem and as a rule, the first three phrases of each stanza rhyme with the last phrase of the preceding stanza (AAAB- BBBC- CCCD etc). The last two stanzas of this poem indicate that the story of Joseph is a source of inspiration for our people; a people who experienced the hardships of poverty (אביון) and oppression (עבד) throughout the ages. The last stanza is the call for redemption of the nation and the hope that God will raise us just like He raised Joseph from the dust of poverty to the power of royalty. According to H Moshe Ashear, this song is traditionally applied for Semehim or Mimisrayim on Shabbat Vayesheb or as a Pizmon Sefer Torah for Shabbat Miqes. Abraham Sitehon Manuscript Mosseri-Kozli Manuscript G. Shrem
G. Shrem
A Mouhadeb
Rahawi Nawah 441 365 דר רומה Shabbat Vayera. A Z Idelsohn notes, 1923 Yosef Hamaoui
G. Shrem
G. Shrem
Recording
אל ההודאות
Rahawi Nawah 442 366 אל מתנשא לכל לראש לפניך היום תדרוש סליחתם Abraham I Antebi Nawah. אברהם. Composed by H Abraham Antebi (1765-1858), Chief Rabbi of Aleppo from 1817. Pizmon found in "Ohel Yesharim" book from 1843. Attiah Manuscript Abraham Sitehon Manuscript Shire Zimrah, Algiers, 1889 A Z Idelsohn notes, 1923 Maury Blanco
Rahawi Nawah 443 367 שמרתני וחיתני Raphael Tabbush Hamaoui Manuscript Tabbush Manuscript G. Shrem
G. Shrem
Recording
ממצרים
Rahawi Nawah 444 367 יגן אלי על קהלי Missing melody. Tabbush Manuscript
Rahawi Nawah 445 368 מתי תשיר Raphael Tabbush Hamaoui Manuscript Tabbush Manuscript G. Shrem
G. Shrem
שועת עניים
Rahawi Nawah 446 368 רם לי יה רם לי Raphael Tabbush Hamaoui Manuscript Tabbush Manuscript A Z Idelsohn notes, 1923 G. Shrem
G. Shrem
Recording
Rahawi Nawah 447 369 אל בנה נא G. Shrem
Arabic
G. Shrem
Recording
נקדישך
Rahawi Nawah 449 371 סלח סלח אהרן הכהן חזק Attiah Manuscript Abraham Sitehon Manuscript Mosseri-Kozli Manuscript G. Shrem
G. Shrem
Recording
שמחים
Rahawi Nawah 450 372 אודך אל טובות Raphael Tabbush Hanukkah song. Tabbush Manuscript G. Shrem
G. Shrem
ממצרים
Rahawi Nawah 451 373 גואלך גואלך Moses Ashear G. Shrem
G. Shrem
451.2 Sample- Nawah G. Shrem
G. Shrem 2
G. Shrem
M Habusha
D Riahi
דוגמא
717 374b יום יום אודה לאל אשר בחר בנו יצחק A song in honor of the Ten Commandments and Matan Torah. Previously had different melodies in Maqamat Rast, Rahawi-Nawah, Iraq, and Hoseni. Attiah Manuscript Mosseri-Kozli Manuscript Recording
Recording
2092 שמחת לבי מפלטי צור משגבי ישראל Nawah
2093 מה יפו לי דודיך מיכאל חזק Nawah
2094 יחיד על כל ברואים ישראל Nawah
2095 שוכן עד תישב באיתן שלמה בר שמואל Nawah Shire Zimrah, Algiers, 1889 נשמת
2097 שושנת העמקים שובי שובי השולמית שלמה Nawah
2098 גל עיני ואביטה Nawah
2099 שבח אתן בנעימה שמואל Nawah
2100 אודך אל בניב שפתי Nawah
2101 שמח נפש דאבה שמואל Nawah
2136 מלך אונים דר מעונים משה Nawah
2137 נעים דודי יפה רפאיני וארפא Nawah
2138 יהמו מעי לך גואלי יהודה חזק Nawah
2139 מלכי ארץ וכל לאומים משה ישראל חזק Nawah
2141 שיר אעיר בקול נעים שמואל Nawah
2142 אל רם שוכן עד במרומים אברהם Nawah
2143 יה נא שמע שיר רנתי יעקב Nawah
2144 ירה בי נדוד ישראל Nawah
2145 דבר אמת וענווה דוד חזק Nawah
2146 נותן דרך ונתיבה נסים Nawah
2147 מלך מקשיב לשוועת חבוש מזור נא לצירי מנחם Nawah
2148 ירויון דשן ביתך ישראל בן משה Nawah
2149 אודה גמלנו כל טוב אליהו Nawah
2150 מה לך יחידה תשבי משה Nawah
2151 ידידי אמור לנדודי אתכם מגוי מר גאלתי ישראל Nawah
2152 ידיד ראה עמך שדוד ישראל Nawah
2153 נאווה קומי מבור שבי נסים Nawah
2155 אלך לי אל הר המור אברהם Nawah
2156 שופט הארץ הנשא שלמה Nawah
2157 נהלל אל חי במכתם נסים Nawah
2159 בנה לי זבול משכני רפאל חזק Nawah
2160 מונה מספר לכוכבים משה Nawah
2161 חלקי לך דלפה עיני Nawah
2162 עם סודי נפשו ירעה לו ישראל חזק Nawah
2163 אל נא הבט את אויבי Nawah
2164 יוצר אור שוכן מעונים ישעיה Nawah
2165 אמרי האזין הט לי אוזן אליה Nawah
2166 שמן מור מבוסם שלמה Nawah Shire Zimrah, Algiers, 1889
Rahawi Nawah 2167 יה מסי כבין רחמנא אסי כביהון לעם דנא יחמון ילדיהון מתבדרין Abraham Sitehon Manuscript Yabess Manuscript
2168 ירום ראשי עתה ישראל Nawah. Hoseni.
2169 יצר סמוך תיצור שלום ישראל Nawah
2170 את רעיה טובו דודיך אברהם Rahawi
2171 יחיד חי קיים ונורא ישעיה חזק Rahawi
2172 אודה לאל בכל לבי אברהם Rahawi
2173 אמיתך בכלי נבל אברהם Rahawi נקדישך
2174 יושב על כסא נעלה ישעיה Rahawi
2175 ישיב הרע לצוררי יעקב עבוד Rahawi
2176 אלי לתפלתי הקשב אבטליון Rahawi ממצרים
2177 יה תשועתי עד אן יעבור עידן יוסף חזק Rahawi
2178 אל מרומם צור משגבי ישעיה Rahawi ממצרים
2179 אביר רועים תמים דעים אברהם Rahawi
2180 בצל חורש מוצל ישראל Rahawi אל ההודאות
2181 ידיד צח לך אפצח ידידיה חזק Rahawi
2182 אנסוך אני מהר את מלכי אברהם Rahawi
2183 רועה נאמן יפקוד אב רחמן רפאל שלמה חזק Rahawi נשמת
2184 אל תקיף מכניע זדים אפרים חזק בר שלמה חזק Rahawi/Bousaliq נשמת
2185 רננות אמר שלמה רפאל שלמה Rahawi קדיש
2186 יחיד הוא ואין בלעדו ידידיה Rahawi
2187 יקים דבר עבדו ישועה Rahawi
2188 אל גיבור יועץ פלא אברהם Rahawi
2189 אלוהי לטובה לי זוכרה אברהם Rahawi
2190 אל פקח קוחי אברהם Rahawi שועת עניים
2191 שדי שדי אמר לעולמו שלמה Rahawi
2250 עשה עמנו אות לטובה עזרא Nawah
2251 עם טוב ויקיר בן זרח עזרא
2257 עם בחר יה נחלה לו עזרא Rahawi
Haggadah הגדה H2 הגדה G. Shrem
2554 שירו שירים Shir Ushbaha, 1921
2555 אל ירומם
2556 יה משה נא
2557 שירו זמרו הללויה
2558 אהבתך בלבי כאש
2559 שישו עלזי ירושלים
2560 הודו הללו צור פודה
2561 שירו חדש שירו גאולים
2562 שאלתי בקשתי
2801 מימתי יא מימתי "Ya Mamati," an Arabic piece in Maqam Bayat-Nawah, sung by Mahmoud Boulaqi, and applied to Semehim by Ashear in 1937-38 for Shabbat Vayera. Arabic: Ya Memati Mahmoud El Boulaqi
שמחים
מקרא משנה Maqam Nawah. Some signs were also sometimes used in medieval manuscripts of the Mishnah, but apparently not today. G. Shrem
G. Shrem
Haim Daya- Mishnah Berakhot
H Moshe Tawil- Mishnah Yoma
4026 374a מלך גואל ומושיע Month of Nissan. Recording
Hebrew Recording
4420 יודע כל תעלומה
4421 מלכי ארץ וכל לאומים
4422 טר עם ענך
4423 יה נאומי שא בתחנה
4424 את קולי ברון ארימה
4425 יוצרי! שוב נא חדש כקדם
4426 שמר לב לפיו מחסום
4427 עושה חסד לאלפים
4428 אל ילחם לוחמי
4429 אמרי נא בינה
4430 אתה ה׳ אלי מגן בעדי
4431 אבי לבנים תענה
4432 חיים וחן תן לי
4433 ראה גם ראה אבי
4831 יה צח אל סתרי ומגני Ezekiel Hai Albeg
5569 קדיש המערה Qaddish Ha'Me'arah, literally "The Qaddish of the Cave," is named such, because each Friday night in the Great Synagogue of Aleppo, they used to go to the Cave of Eliahou the Prophet, read Tehillim, and use this tune for Qaddish. Eliahou- Qaddish
I Cabasso- Qaddish
samfranco.com