July 17, 2018 ~ Shabbat EKHA. Maqam HIJAZ.

Shaharit

samfranco.com