July 5, 2020 ~ Sh PINEHAS. M SABA.

High Holidays - ימים הנוראים

Rosh Hashana- Hayom Harat Olam (ראש השנה)

By Sam Catton

On this day the world was created.

On this awesome day, the Almighty King judges all of mankind. Every human being stands in judgement, as his good deeds and his misdeeds are reviewed.

Much preparation is done by us, beginning with the annulment of vows forty days earlier, and with our reciting of the Selihot during the entire month of Elul. Each person must make peace with his fellow man, to forgive, in order that the Almighty will forgive us.

The composition of the special prayers, the inspiring poetry, and the moving melodies make all hearts turn away from their perverse ways and brings them to the righteous path. The Great Judge is most anxious to be merciful to us and forgive us of our short-comings when we truly repent. For God wants every person to live.

Maimonides teaches that true repentance requires:

  • to specify sin
  • to be remorseful
  • to resolve not to repeat that sin again.

Yom Kippur- The Day of Atonement (יוֹם הכפורים)

By Sam Catton

After twenty five hours of fasting, prayers, penitence and soul searching, we experience the moving recitation of "EL NORA ALILA", the God of Awe, an entreaty for pardon by the eleventh century Sephardic poet, Moses Ib'n Ezra.

We feel as angels before God as we proclaim seven times "The Lord is God" while bidding farewell to the Shechinah (the Holy Presence) as it ascends above the seven firmaments.

We stand in rapture before the Holy Ark spiritually reinvigorated for the year ahead, with our souls refined and purified.

We go home to break our fast confident that God has accepted our prayers and our Teshubah, and will inscribe us in the "Book of Life" for the year to come.

Image of High Holiday Hazzanut Prayer Selections from Sassoon Manuscript #647, Aleppo, circa 1850.

Prayers

Section Pizmon Page Song CommentaryRecordings Application
2226 אין כאלוהינו ביאת Maqam Bayat Recording- Bayat
2229 הללויה לראש השנה Recording
הללויה
2102 514j אחות קטנה חלבית Abraham Hazan Girondi Spain, 13th Century, song used to open prayers on Rosh Hashana, hence, opening the new year and concluding the old one. G. Shrem
M. Tawil
Recording
S Antebi
I Cabasso
ה' מלך
2103 ינוב פי ניב ישיח ישראל The piyyut originally before Musaf of Yom Kippur. G. Shrem
Recording
Recording
הללויה
2104 514v אוחילה לאל אחלה פניו This is also used prior to the Amidah of Musaf on Rosh Hashanah and Yom Kippur. I. Cabasso - Nishmat
I. Cabasso
G. Shrem
Recording- Nishmat
Recording
M Kairey
נשמת
4859 El Leil Yetawil Alayah This is a song from Abdel Wahab. Using this for Nishmat on Yom Kippur was an innovation of the Tawil brothers. I Cabasso- Nishmat (Nahwand)
Nahari- Nishmat
נשמת
2105 ה' הוא האלוהים נגמת מוסה אשר ע"ה I. Cabasso
נשמת
Hoseni 416 339 יה חסדך גלי Raphael Tabbush Aseret Yeme Teshuba. G. Shrem
E. Menaged
G. Shrem
G. Shrem
Recording
M Habusha
I Cabasso- SA
Shabetai Laniado- HM
שועת עניים
2106 514u ישראל עבדיך G. Shrem
G. Shrem
אל ההודאות
2107 בן אדמה Yehuda HaLevi Yom Kippur. I. Cabasso
Haim Daya- Ben Adama
Haim Daya- Ben Adama Qaddish
Recording- Qaddish
G Shrem
קדיש
2108 514k עת שערי רצון Yehuda Samuel Abbas Aleppo, 12th Century, Used on Rosh Hashana before the shofar. The piyyut relates the Akedah of Isaac to the themes of Judgment, and loyalty to Hashem. G. Shrem
Recording- Yigdal
Recording- Semehim
S Antebi
I Cabasso
שמחים
2109 ירחיק נדוד דוד נעמן ישראל Maqam Hijaz G. Shrem
Recording- Mimisrayim
ממצרים
2110 514u שואף כמו עבד Shelomo Ibn Gabirol Song is meant to be a Reshut for Nishmat for Shaharit of Rosh Hashanah---The song compares us to slaves who must return to serve our master, Hashem. G. Shrem
Recording
Recording- Qedusha
I Cabasso
נקדישך
2111 Unspecified Traditional Melodies I. Cabasso
I. Cabasso
Haim Daya- Qaddish Nahwand for Yom Kippur
G Shrem- HM Kippur
Charlie Chehebar- Naqdishakh- HH
Recording- Different Nishmat
2112 ירושלמית This is the melody that use in Jerusalem for Keter. There is no known pizmon for this melody. G. Shrem
Recording- Keter
כתר
2113 יצו האל לדל שואל G. Shrem
Recording- Qaddish
ואני תפלתי
2114 שיך סלאמה חג'אזי Maqam Hijaz I. Cabasso - Qedousha
Tawil- Qedousha
J. Mosseri - Qaddish
נקדישך
2115 514r יה שמך ארוממך Yehuda HaLevi Rosh Hashana---Meant to be a Reshut for the Kaddish of Yosser---Meant to recognize the greatness of Hashem. G. Shrem
I. Cabasso
E Menaged
קדיש
2116 S24 יה שמע אביוניך Yehuda HaLevi Song, which is used in Selihot, discusses the situation of the Jewish people. G. Shrem
Recording- Rau Banim
I Cabasso - Rau Banim
ראו בנים

Examples

Section Pizmon Page Song CommentaryRecordings Application
Hijaz 613 512 רשות לברוך שאמר G. Shrem
M. Tawil
Recording- Barukh Sheamar
2117 כי לה' המלוכה I. Cabasso
M. Tawil
I Cabasso- Ajam for High Holidays
דוגמא
2118 ומבלעדיך Sample of how to read plainly after Nishmat and throughout the prayers prior to the Amidah. I. Cabasso
דוגמא
2119 שועת עניים בלתי נגון Most commonly used. I. Cabasso
Recording- Shav'at
שועת עניים
2120 אל ההודאות בלתי נגון Most commonly used. I. Cabasso
אל ההודאות
2121 514v עמידה G. Shrem (1/2)
G. Shrem (2/2)
Recording Amidah 2
Recording- Kohanim- Hijaz
Recording Amidah 1
Recording- Yir'ah Lobeshim Before Qedusha
Recording- Atah Qaddosh
Haim Asriqi, 1911- Amidah of High Holidays
דוגמא

Piyutim

Section Pizmon Page Song CommentaryRecordings Application
2227 514q אל נורא עלילה Recording
2228 514p כל נדרי Recording
S Antebi
2230 ה' יום לך Recording
S Antebi
פיוט
Selihot 2231 S5 למענך S Antebi
2122 אשם וזע מזדונהו Recited prior to Minha on Yom Kippur. Piyyut has fallen out of use in most congregations. G. Shrem
D Binker - Nishmat
פיוט
Selihot 2123 S32 אתאנו לחלות Selihot. Bnai Yosef
Recording
פיוט
Selihot 2124 S34 אליך ה' נשאתי Different pizmonim melodies that can be applied to this piece according to Sassoon Manuscript 647 and Gabriel A Shrem: עת שערי רצון, לך אלי תשוקתי, ה' בוקר, אליכם קהל עדה, חביב אללה אליהו, כי אשמרה שבת, יאמר נא ישראל, שחר אבקשך, יום זה לישראל, אין כאלוהינו, מדבש ונופת צוף, אודך אודך, תען לשוני ותגיד, על חון על בת, ערבים שבת אחים, נשאם עד עולם, זלף כמטר זלף, אמרי פי והגיוני, במוצאי יום מנוחה, אות אלף מאלפת Recording
Recording- Bayat
Recording- Semehim- Ajam
Recording- Ajam- Full Song
Selihot 8- Elekha Hashem Ajam/Rast
D Binker- BAYAT
פיוט
2125 ה' בקול שופר Before blowing the shofar on Rosh Hashana. S Antebi
I Cabasso
פיוט
2126 שפל רוח Yehuda HaLevi The following is a Reshut for Nishmat. Spain. Apparently this Reshut has fallen out of use in the Syrian community. Iraqi Recording
פיוט
2127 514j חזקו וגילו מאחות קטנה This is the last verse of the above song. that the cantor sings alone. G. Shrem
I. Cabasso
S Antebi
פיוט
2128 514l חון תחון על בניך Binyanim Hazak--- Opens the prayers for the Second night of Rosh Hashana--- closes the Selichot prayers--- Recording
Recording
D Binker - version 1
D Binker - version 2
I Cabasso
פיוט
2129 514n לך אלי תשוקתי Abraham Ibn Ezra Opens the prayers on Yom Kippur Evening. Discusses confessions of a person and realizations that everything comes from Hashem. Ashear used this song for Semehim on Shabbat Shubah. Recording
M. Tawil
Recording
S Antebi
פיוט
2130 514m אלהי אל תדינני Isaac Ibn Mar Shaul Spain--10th-11th century--- The piyyut, used on Rosh Hashanah, is an alphabetical acrostic, and portrays a person confessing his sins. G. Shrem
M. Tawil
Recording
I Cabasso
פיוט
2131 514o ידי רשים Yehuda HaLevi G. Shrem
M. Tawil
Recording
S Antebi
I Cabasso
פיוט
2132 514o המבורך This is the last verse of the above song that the cantor sings alone. G. Shrem
I. Cabasso
I. Cabasso - Qaddish
M. Tawil
S Antebi
פיוט
2133 514s שנאנים שאננים M. Tawil
פיוט
2134 514q אלהים אלי אתה M. Tawil
פיוט
Selihot 2135 S2 לך אדני הצדקה Different pizmonim melodies to be transposed to this piece according to Sassoon Manuscript #647: אלהי אל תדינני, המבורך, אוחילה לאל, חביב אללה אליהו, במוצאי יום מנוחה, המרחם, ה' יום לך, בעוד לייל Selihot 1- Lekha Hashem Hasedaqa- Rast
E Menaged Selihot 1952

Pizmonim

Section Pizmon Page Song CommentaryRecordings Application
4040 509q יודו שמך רב עלילה יוסף דוד חזק Maqam Hijaz Yabess Manuscript British Library Or. 10375 Recording
Recording- Qaddish
נשמת
Baqashot 10 20 ה' בוקר Shelomo Ibn Gabirol Maqam Hoseni Hoseni. Psalms 5:4. Aharon Rahamim Hares Baqashot Manuscript, 1917 Archives
I. Cabasso
M. Tawil
G. Shrem
ה' מלך
Mahour 178 149 עד ה' אלהיך ונשובה EAttiah Associated with the Days of Repentence. Hamaoui Manuscript Attiah Manuscript Ezra Attia Manuscript G. Shrem
Fule Yanani
G. Shrem
Recording
H Abraham Zafrani
אל ההודאות
Mahour 182 151 שבתי שבתי Raphael Tabbush Aseret Yeme Teshuba. G. Shrem
I. Cabasso - Halleluyah
G. Shrem
Recording
M Habusha- Mimisrayim
I Cabasso
Eliahu Saal- Qaddish
I Cabasso- Mimisrayim
שמחים
Mahour 190 155 לביתך יה ארוצה Moses Ashear Shalom. For Yom Kippur. Ashear Manuscript I. Cabasso
Recording
Bayat 302 239 נורא ורם Raphael Tabbush The pizmon incorporates the poet's name and hints at the shortest prayer in the Bible, "El na Refah na Lah", "Oh God, pray heal her now" (Numbers 12:13). The Text of this pizmon calls of God to "heal my sickness and pain". The pizmon also asks God to banish the "son of Hagar". Hamaoui Manuscript Tabbush Manuscript S. Salem
E. Sayegh
Fule Yanani
G. Shrem
G. Shrem
Recording
Y Nahari
H Abraham Zafrani
Bayat 303 239 יהי נא לן נחת Tabbush Manuscript G. Shrem
G. Shrem
Recording
Maury Blanco
Bayat 306 241 אל יצרת Raphael Tabbush Aseret Yeme Teshubah. Can be used for Shabbats of Maqam Bayat-Hijaz. Hamaoui Manuscript Tabbush Manuscript G. Shrem
G. Shrem - Qedusha
G. Shrem
R Elnadav- Qaddish
Naftali Tawil- Qedusha
I Cabasso- Nishmat
Bayat 311 243 שבחו אל רוממו Hatan/Kallah. British Library Or. 10375 E. Sayegh Kaddish
G. Shrem
E. Sayegh
G. Shrem
Recording
I Cabasso- Nishmat
נשמת
Bayat 336 257 רנה ותהלה ישראל Raphael Tabbush Rosh HaShana. Tabbush Manuscript M Kairey
Fule Yanani
Recording
Semehim
Maury Blanco
אל ההודאות
Rahawi Nawah 437 360 מלך המפואר משה חזק Rahawi. Rosh Hashana, but also may be used for Pesah. Attiah Manuscript Abraham Sitehon Manuscript Yabess Manuscript Mosseri-Kozli Manuscript A Z Idelsohn notes, 1923 G. Shrem
G. Shrem 2
G. Shrem
Recording
שמחים
Sigah 543 451 שוכן רומה Rosh Hashana. M. Nadaf
I. Cabasso
I Cabasso
פזמון
Hijaz 571 476 אל רם נורא ואיום Raphael Tabbush Maqam Shehnaz Yom Kippur. Tabbush Manuscript G. Shrem
Recording
G Shrem- Semehim
I Cabasso- Pizmon & EH
I Cabasso- Naqdishakh
שמחים
Hijaz 574 478 רבת שבעה Raphael Tabbush High Holidays. Borrows the melody of the Spanish song "Mis Hermanos" ("My Brothers"). Tabbush Manuscript E. Menaged - Qaddish
I. Cabasso
G. Shrem
Recording
Recording- Qedusha
I Cabasso
G Shrem
G Shrem
נקדישך
Hijaz 575 479 עזרני אל חי High Holidays. Arabic is "Ya Farid El Hosn Ashaq Gamalak." Sung here by Mounirah Al Mahdeya. G. Shrem
G. Shrem
Recording
Arabic: Ya Farid
G Shrem- including Qaddish
G Shrem
שועת עניים
Hijaz 580 482 רודף צדק ומשכיל Raphael Tabbush Shabbat Vayehi. Tabbush Manuscript I. Cabasso
Recording
ממצרים
Hijaz 612 510 אליכם קהל עדה Aharon Eliahou The theme of this poem (HIJAZ, page 510) is the deaths of Nadab and Abihu, sons of Aharon, who died on Inauguration Day of the Mishkan. The author is H Aharon Eliahou seen by the acrostic is “Aharon Hazaq” (אהרן חזק). There are seven stanzas in the original poem, all ending with the words “Benei Aharon,” with an extra stanza added by H Ezra Hamway (1859-1945), Chief Judge (Ab Beit Din) of Aleppo. The loss of Nadab and Abihu is viewed as a tragedy and this emotional poem is meant to cause us to cry and repent. The Zohar says (Vayiqra; OH, 621), that whoever grieves over these deaths, his sins will be forgiven, and he will not lose a child in his lifetime. In Aleppo custom, this poem appears in "Siddur Beit Kaporet” with instructions of singing this on Yom Kippur morning before the Torah reading. In addition, this melody is applied to "Semehim" on Kippur morning. Although “Ahare Mot” is referred to in this poem, one must refrain from using this melody on Shabbat Ahare Mot. Handwritten Manuscript G. Shrem
Recording
Recording- Semehim
G Shrem- including Semehim
שמחים
2116.02 דוגמאות מיום הכפורים Sample Yom Kippur Prayers Zaki Mourad- Adonai Hu HaElohim
Recording- Seder Abodah
Recording- Hayom Teamessenu
Jack Mizrahi- Musaf for Kippur
Jack Mizrahi- Full Prayers- High Holidays
Moe Tawil- 3 Kemo Shehodata
G Shrem

Pizmonim for Rosh Hashana according to Sassoon Manuscript #647, Aleppo, circa 1850.

samfranco.com