October 22, 2020 ~ Shabbat NOAH. SIGAH.

Hijaz - حجاز

Introduction

Hijaz - חג'אז - refers to Saudi Arabia, which is still known as the Hijaz.

 This maqam, which originated in Saudi Arabia, has become linked with death and sad occasions by the Syrian Jews (and not necessarily the remaining non-Jewish Arabic traditions).

 According to the Jews of Damascus, the only Shabbat of the year that Hijaz is used is Debarim. According to Gabriel A Shrem, Hijaz in its purest form should only be used for Debarim, and for the rest of the weeks,  Hijaz should be mixed with Bayat.

 The Jews of Damascus only use Maqam Hijaz for Shabbat Debarim.

 Other maqamat in the Hijaz family are: Shahnaz, Suzidil, or Zanjaran.

Hijaz tetrachord: starting on D

Index

Section Pizmon Page Song CommentaryRecordings Application
105.37 מגיני ראה עני עיניו דימע יזל ישראל Petiha
Hijaz 566 473 אזכיר תהילות Raphael Tabbush Acrostic (follows the Aleph Bet pattern). Contains the 10 Sefirot. Tabbush Manuscript David Sebi
Y. Bozo
פזמון
Hijaz 567 474 עטרה לישנה יה החזר Attiah Manuscript Ezra Attia Manuscript Abraham Sitehon Manuscript Shire Zimrah, Algiers, 1889 British Library Or. 10375 Arabic
Hijaz 568 475 היכלי נרמס Arabic
Recording
David Masri
Hijaz 570 476 אשאל מאל אב הרחמן British Library Or. 10375 British Library Or. 10375 - Arabic נקדישך
Hijaz 573 477 חמלתך שים על עבדך Arabic
Maury Blanco
Hijaz 574 478 רבת שבעה Raphael Tabbush High Holidays. Borrows the melody of the Spanish song "Mis Hermanos" ("My Brothers"). Tabbush Manuscript E. Menaged - Qaddish
I. Cabasso
G. Shrem
Recording
Recording- Qedusha
I Cabasso
G Shrem
G Shrem
נקדישך
Hijaz 575 479 עזרני אל חי High Holidays. Arabic is "Ya Farid El Hosn Ashaq Gamalak." Sung here by Mounirah Al Mahdeya. G. Shrem
G. Shrem
Recording
Arabic: Ya Farid
G Shrem- including Qaddish
G Shrem
שועת עניים
Hijaz 576 479 אב הרחמים
Hijaz 577 480 שלח סגני ידידי Moses Ashear “Shelah Segani Yedidi” (HIJAZ, page 480), which uses the Arabic melody “Abat Selami Ma’ Sidi,” is composed by H Rephael Tabbush. It has references to Pinehas, the hero who initiates the campaign to avenge God’s honor in Numbers 25. This song is used for the PIZMON SEFER TORAH on Shabbat Pinehas. In this 3 stanza poem, with the acrostic: Shadai (שד״י), we request God “to send a helper” like “the Son of Elazar” (Pinehas) so that “we may bring the tithe (Ma’aser)” to the City (Jerusalem) on the festivals. At times we ask “Why did God leave me?” We are confident, though, that God, “from up above” (north), will send His “right hand” person to “re-establish us,” and “reveal his kindness all around us.” The song concludes with a hope for redemption, with the acknowledgement that I (the author) “am Your servant,” and with the prayer for God to always have mercy on His beloved nation. This melody can fit into Nishmat or El Hahodaot, but it is rarely used, because the "Maqam of the Week" for Shabbat Pinehas is SABA, not HIJAZ. Ashear Manuscript David Sebi
Arabic
Recording
D Kassin - Nishmat
פזמון
Hijaz 578 480 יה נרי יה M. Mustachi
M. Mustachi 2
Hijaz 579 481 אתה רוממה אתה Tabbush Manuscript I. Cabasso
I. Cabasso 2
שמחים
Hijaz 580 482 רודף צדק ומשכיל Raphael Tabbush Shabbat Vayehi. Tabbush Manuscript I. Cabasso
Recording
ממצרים
Hijaz 580.01 482a יחיד ורם Recording
Isaac Cabasso
Hijaz 581 483 יה אלי נהלל לו Shabbat Shirah. Found in Pizmonim book of 1856. Attiah Manuscript Abraham Sitehon Manuscript I. Dayan
שועת עניים
Hijaz 582 483 יחיד נא Raphael Tabbush The initials at the beginning of each stanza form the acrostic 'Refael'. Tabbush Manuscript M. Nadaf
G. Shrem
Recording
Y Nahari
אל ההודאות
Hijaz 583 484 מהונך תעשר Tabbush Manuscript M. Nadaf
E. Menaged
G. Shrem
Recording
Hijaz 584 484 אתוהי כמה רברבין Raphael Tabbush This pizmon (HIJAZ, page 484), whose title translates as "How Great Are His Signs," is written by H Raphael Tabbush. This song is unique in that it is one of our shortest pizmonim (only 20 words; 10 words in each of the two stanzas), and it is one of the only ones to be written in Aramaic. The melody is from the Arabic song "Ahwa Al-Ghazal Al Rabrabi," and can be transcribed into Nishmat or Naqdishakh. The opening words of this song are based on Daniel 3:33. After seeing how God saves Hanania, Mishael, and Azaria from the burning furnace, Nebuchadnessar praises God, 'How great are His signs! How mighty are His wonders! His kingdom is everlasting, and His dominion is over every generation!' The first stanza describes how God's glory is displayed through His miraculous signs. Although both Israel and the angels sing praises to God, it is Israel that God favors, because according to the Talmud (TB Hullin 91b), the angels only start praising God in the Heavens once Israel initiates the praises down on Earth. M. Nadaf
E. Menaged
E. Menaged 2
E. Menaged 3
Recording
I Cabasso - Nishmat
1979 Choir
נשמת
Hijaz 585 485 רוכב עבים Raphael Tabbush Shemini Asseret. E. Menaged
G. Shrem
Recording
I Cabasso
H Abraham Zafrani
שועת עניים
Hijaz 586 485 יה גאלי צרים Tabbush Manuscript G. Shrem
G. Shrem
Recording
H Abraham Zafrani
Hijaz 587 486 אם חכם לבך בני Abraham I Antebi The pizmon, "Eem Hakham" (HIJAZ, page 486), is composed by H Abraham Isaac Antebi (1765-1858), the former Chief Rabbi of Aleppo (starting 1817), and composer of many pizmonim. This pizmon is first found in his book "Ohel Yesharim," published in 1843, and has been included in most handwritten manuscripts of this time period. Many of Antebi's books had the word "Ohel" in it, because this Rabbi witnessed a massive earthquake in Aleppo causing most of the city to become refugees and live in tents ("ohel"). The content of this pizmon is a letter from a father to his son (on his wedding day) asking him to follow his advice on how he should live his life and bestowing him with the many blessings of Abraham and Isaac. This father tells his son that while he should always pursue wisdom and sciences, he should always "know" the God of his forefathers. The melody of this pizmon is from the Arabic song "Ya Sukri Yabu il Shemat." This melody can be applied to El Hahodaot on weeks of Maqam HIJAZ. Attiah Manuscript Abraham Sitehon Manuscript Mosseri-Kozli Manuscript British Library Or. 10375 G. Shrem
Recording
קדיש
Hijaz 588 487 עליון על כל רמים Shabbat Hazon. Ezra Attia Manuscript Abraham Sitehon Manuscript G. Shrem
G. Shrem
Recording
נשמת
Hijaz 589 488 עליון ונאדר E. Menaged
E. Menaged 2
E. Menaged 3
כתר
Hijaz 590 488 אור הנעלם א''ב Tabbush Manuscript E. Menaged
Another Recording - Hahodaot
G. Shrem
I Cabasso- Pizmon & EH
כתר
Hijaz 591 490 שמח נפשי Shelomo Hazaq Arabic is : Qado Kal Mayas. Fule Yanani
E. Menaged
Elekha Kamah- E. Menaged
G. Shrem
Recording
I Cabasso- SA
Shelomo Tob Cohen
ממצרים
Hijaz 592 490 ראה בחלשי Raphael Tabbush E. Menaged
Hijaz 594 492 רנו גילו Raphael Tabbush This pizmon (HIJAZ, page 492), composed by H Raphael Antebi Tabbush, is a song written for Purim. Unlike other Purim songs, most of which are in Maqam SIGAH, this song is classified as Maqam HIJAZ; a maqam typically reserved for sad occasions. The acrostic of this piece is "Raphael Hazaq," and consists of 5 stanzas; corresponding to the letters of the author's name. Each stanza is followed by the chorus which begins with the words "Zekher Sadiq Yarum Hodo" etc. The song opens on a happy note ("Proclaim joy and rejoice all creations"); calling onto all the creations of the world to recognize the miracle of Purim. The middle of the pizmon is about the hard times and suffering that Haman put the Jews through ("the enemy conspired to be the head"). The last stanza ends on a hopeful note; calling for the Messiah and the rebuilding of the Temple so that we can offer sacrifices again. The melody of this song is applied to either Naqdishakh on Purim or Keter on Shabbat Zakhor. Tabbush Manuscript E. Menaged
Yosef Hamaoui
Yosef Hamaoui - Qedusha
Fule Yanani
Tawil- Qedusha
G. Shrem
Recording
Y Nahari
M Kairey
נקדישך
Hijaz 595 493 בואו נספר Hoshana Raba. Yabess Manuscript A Z Idelsohn notes, 1923 G. Shrem
G. Shrem
Recording
Hijaz 596 494 מרומי ברך Moses Ashear In honor of Hebrat Qahal Qadosh Magen David. This was "The Song" that he made for the inauguration and the song that stuck as the Magen David Theme Song. G. Shrem
שמחים
Hijaz 597 495 מושיעי יה Moses Ashear Ashear Manuscript Arabic
Hijaz 598 496 יה לגני בא נא יה Moses Ashear Ashear Manuscript G. Shrem
Isaac Cabasso- Nishmat
Hijaz 599 497 יחלתי צורי לעבדך Moses Ashear The Arabic is a DOR entitled G'alt Higri. Here it is sung by Mohamed Salim. Ashear Manuscript Mohamed Salim
Hijaz 600 497 יחיד מלך נאמן Moses Ashear Wedding. Ashear Manuscript M. Nadaf
M. Nadaf 2
שמחים
Hijaz 602 498 מהר חביבי Moses Ashear Ashear Manuscript G. Shrem
Y. Bozo - Different pizmon same tune
G. Shrem
Arabic: Howa Habibi Yewafaqni
Isaac Cabasso
I Cabasso- Nishmat
Maury Blanco
נשמת
Hijaz 603 499 שיר אל אגידה Moses Ashear Ashear Manuscript F Samra
Hijaz 604 500 אספר שמך Moses Ashear Ashear Manuscript G. Shrem
Hijaz 605 501 אל השב Moses Ashear Same melody as page 491. Ashear Manuscript E. Menaged- Full Shaharit
Isaac Cabasso
Hijaz 605.5 502a מול אלי וגודלו NLevy Saul Nobeh Betesh
G. Shrem
Recording
I Cabasso- Semehim
Hijaz 606 502a מרום דר מעונה Moses Ashear G. Shrem
Hijaz 607 503 מלכי עזור יה Moses Ashear Arabic
Maury Blanco
Hijaz 608 503 יאתה לאל הגדלה Moses Ashear Wedding of Joseph Moshe Ashear. Nisan 1931. Leaflet
Hijaz 609 504 אנא רפא לחבלי Moses Ashear Wedding of Joseph Moshe Ashear. Nisan 1931. Leaflet
Hijaz 610 506 נדה אני Moses Ashear Bar Misvah of Shaul Abraham Houssni. January 1938. Leaflet Arabic
G. Shrem
S Antebi
I Cabasso - Qaddish
קדיש
Hijaz 611 507 עדתך אסף יה אבא Ezra Mishaniye Bar Misvah of Shaul Sammy Haddad. May 25, 1950. Leaflet F Samra
Hijaz 611.01 509 אנא אלי נאמן J. Mosseri
Y. Bozo
Recording
Recording
Naftali Tawil- Qedusha
I Cabasso- Qaddish
Shabetai Laniado- Naqdishakh
Hijaz 611.2 509s היום עלה לגני S. Salem
S. Salem 2
Y. Bozo
Amos Dodi
Recording
Hijaz 611.3 509c כנר על הגג melody from Fiddler on the Roof. J. Mosseri
M. Nadaf
Hijaz 611.4 509l יה אוחיל לך Recording
Hijaz 612 510 אליכם קהל עדה Aharon Eliahou The theme of this poem (HIJAZ, page 510) is the deaths of Nadab and Abihu, sons of Aharon, who died on Inauguration Day of the Mishkan. The author is H Aharon Eliahou seen by the acrostic is “Aharon Hazaq” (אהרן חזק). There are seven stanzas in the original poem, all ending with the words “Benei Aharon,” with an extra stanza added by H Ezra Hamway (1859-1945), Chief Judge (Ab Beit Din) of Aleppo. The loss of Nadab and Abihu is viewed as a tragedy and this emotional poem is meant to cause us to cry and repent. The Zohar says (Vayiqra; OH, 621), that whoever grieves over these deaths, his sins will be forgiven, and he will not lose a child in his lifetime. In Aleppo custom, this poem appears in "Siddur Beit Kaporet” with instructions of singing this on Yom Kippur morning before the Torah reading. In addition, this melody is applied to "Semehim" on Kippur morning. Although “Ahare Mot” is referred to in this poem, one must refrain from using this melody on Shabbat Ahare Mot. Handwritten Manuscript G. Shrem
Recording
Recording- Semehim
G Shrem- including Semehim
שמחים
Hijaz 612.01 509f יחיד ורם איובי לכד אולמי Haim S Aboud Y. Bozo
Recording
Hijaz 612.1 Bilbul Nagah Al LaShata Nil Popular Arabic melody. G. Shrem
G. Shrem
אל ההודאות
Hijaz 612.2 Konte Fein Recording of the Great Saleh Abd ElHai singing Konte Fein Wel Hobb Fein, from 1923. The Maqam is Hijazkar. Ashear used for Mosaei Shabbat Hazon. Arabic
Arabic: Konte Fein
קדיש
Hijaz 613 512 רשות לברוך שאמר G. Shrem
M. Tawil
Recording- Barukh Sheamar
656 509h הוא הדר בשמי רום Recording
657 509m התעלזי כי בא עת Asher Mizrahi Siman: Asher. Lahan: 'Aziz Dim'i. Recording
658 509e יה לחתן הדור J. Mosseri
Recording
M Habusha
737 509q האל מלך האל מלך Shelomo Laniado Or Nahwand. Recording
738 509r חדש כקדם ימינו Recording
739 509s עת דודים כלה בואי לגני חיים Older manuscripts classify as Maqam Rast. Recording
Recording
שועת עניים
784 509j חביב אל מהר Recording
785 509p על לבבי מדרש בית נשיא MMustacchi In memory of Isaac Fallas (Ben Naomi). BB: 632. Recording
Eliahu Saal- Qaddish
Arabic- Alla Babi Waaf
786 509t חלף שבוע של ימי החול Recording
820 509i הבט סבל בן מנוח ועניו Recording
821 509v קום עם נחל שוב קום Recording
822 509v אל דגול שמור נא Recording
Recording
903 144c חי אל מגנם Ezekiel Hai Albeg In honor of Nouri Dayan, president of Ahi Ezer. Recording
I Dayan
924 509f רדני אויבי Recording
925 509g רם יה חביבי Recording
926 509h למה חביב לי עזב Recording
927 509j חביב אל שוב Recording
928 509k יה רציני רחם עלי יה Recording
929 509n ישראל יצרתי לי Arabic: Farid Al Mahsan. Recording
930 509t אליך אקרא יה Recording
931 509x אל נתן MMustacchi Song for Matan Torah. Recording
932 509y קומי שירי ותגילי MMustacchi M Mustacchi for the birth of his daughter, Naomi. Recording
1512 אל חי ראשון והוא אחרון אבטליון
1513 דודי לי צרור המור דוד חזק Shire Zimrah, Algiers, 1889
1514 אהבת ראשית בכורי אברהם ששון
1515 יערה עלינו רוח מרום ישראל חזק
1516 יונת חן מר תצרח ישראל
1517 אחזה נעימות בית קודשי אברהם חזק
1518 נחלה לי אל אברך נסים
1519 דום לה׳ והתחולל דוד חזק
1520 דעו כי אלוהינו הוא דוד חזק [Melody also Maqam Bayat]. נשמת
1521 אגן סהר לבנת ספיר אברהם
1522 אבי יבחן עד נצח אברהם חזק
1523 יום יום תמיד אליו אוחיל יעקב אל ההודאות
1524 שובי בתולת ישראל שלמה
1525 יערב לך ה׳ אלוהינו יעקב
1526 יחידה רעייה הוללה יצחק
1527 ידיד שור זמנא מטא לך ידידיה
1528 אל שמע ניאומי אברהם
1529 ינטו צלילי כבודי ישראל חזק
1530 דרור יקרא צורי דוד חזק
1531 את רעייה נאווה יפה אברהם
1532 אל חי מבטחי בחסדיך אברהם חזק
1533 שור אלי לחיבת עין שלום
1534 איילת שחר חן יעלת אברהם
1535 אנצח על נחילות אברהם
1537 דין עני אביון יציץ ויפרח דוד חזק
1538 רופא חולים רפאל רפאל Yabess Manuscript
1540 אייחד רם היכולת
1541 מגן עזרי ה׳ רועי ואורי מרדכי
1542 שוש אשיש במחולת יפתי שאול חזק Shire Zimrah, Algiers, 1889
1543 אוהבי אהב אבן הראשה אברהם
1544 יושיע עמו מיד צר יוסף דוד חזק שמחים
1545 נפלאותיך אשיחה כי עימך הסליחה נסים אל ההודאות
1546 עזרי עליך נסמכתי מרחם עזרא עטיה חזק
1547 אתה אלי צורי משגבי אברהם חזק
1548 אהלל אל לשם ולתפארת אברהם
1549 אדיר דרכו תמים אהרן חזק
1550 דומי נפשי לאלוהים דניאל חזק
1551 אעיר רנני לך שוכן עליון אליעזר
1552 יושב בשמי אשכול כופר יוסף דוד חזק
1553 אהבתך לי מה נפלאתה אברהם
1554 יחיד קרן משיחו ירים ישראל
1555 אורך ואמיתיך ינחיני אברהם
1556 ידודון שנות מעיני
1557 יודו שמו עושה פלא יוסף חזק
1558 אתה מגן בעדי ידידיה Attiah Manuscript שמחים
1559 אהובי מפורש שמו חיים
1560 אני בך אעלוזה אברהם חזק Shire Zimrah, Algiers, 1889
1561 ישראל חביבי שמע והסכת ידידיה
1562 אז ישיר משה אל נאדר אלים
1563 אבן מאסו ראשי הבונים אברהם
1564 יחיד אדוני אדון על כל חי יצחק חזק שועת עניים
1565 אזמרה שמך עליון אברהם
1566 אשיר שירים לאל אברהם חזק Recording
1567 אתה הוא ידידי אברהם חזק
1568 מלך שמור חתן נעים מרדכי
1569 נורא אתה יוצר רוחי נסים
1570 שלח לנו משיחינו שמואל חזק
1571 יה אשאלה מימך צור עזרא חזק Shire Zimrah, Algiers, 1889 שועת עניים
1573 שדי ברך ארוס נעים שמואל חזק שועת עניים
1574 ישא הוד לי ישועה ששון
1575 אבינו אב הרחמן קרב לי את זמן אברהם חזק
1576 יוצר את הכל מחולל כל יצחק חזק
1577 אן לי בלתיך מי לי חיים
1579 משך חכמה מפנינים מרדכי
1580 ממיך אלי ישועתי מיכאל
1581 אערוך מהלל ניבי אנכי דוד בן אהרון בן חסין חזק
1582 אבקת רוכל אשכול כופר אברהם חזק [Maqam Hijaz and Iraq]
1583 אב החמולי אל שמחת גילי אברהם נקדישך
1584 דורך בים אוני דוד חזק
1585 יום יום אגיד פלאיך יוסף דוד חזק
1586 דרשתי אל בכל לבי דוד חזק
1587 דודיך נזכירה מיין דוד חזק
1588 דל דר מרומים דוד חזק
1589 דבש וצוף אמרי נועם דוד חזק
1590 אל מאיר נירי ישעי ואורי אברהם נקדישך
1591 יהמה לבי בתוך קרבי יצחק דבח
1592 אליך תערוג נפשי אברהם
1594 שוכן עלייה חביבי שלמה חזק
1595 אנסבה לו בשמחה אברהם
1596 אשיש כגיבור לרוץ אברהם
1597 לך אני מלך נורא אשיר משה חזק
1598 יראנו נפלאות כקדם נוראות Abraham Sitehon Manuscript
1599 את שאהבה נפשי אברהם Hoseni or Hijaz.
1600 ידיד צח ואדום חובב ידידיה חזק
1601 יהמו נא רחמיך רחם אל יוסף חזק
1602 שמך אלי רם תרומם שמואל ממצרים
1603 יוצר כל ממציא יש מאין ידידיה חזק
1604 אל הנקדש בשיר חדש אברהם חזק
1605 אבי סוכו אלף המגן אברהם
1606 ישעי מנוסי אתה ניסי ישראל Hijaz, Saba, Sigah.
1607 אות לטובה עשה אהרן כוהן
1608 אב הרחמן קרב זמן אהרן
1609 עד מתי עוזך בשבייה עזרא חזק
1610 אל נווה איתן ישיב צור אברהם Hijaz. Sigah.
1611 יונה תכסוף אל צורה ישראל
1612 יה עבדך אנא ישראל
2109 ירחיק נדוד דוד נעמן ישראל G. Shrem
Recording- Mimisrayim
ממצרים
2114 שיך סלאמה חג'אזי I. Cabasso - Qedousha
Tawil- Qedousha
J. Mosseri - Qaddish
נקדישך
2275 על מה אל נטשתני עזרא
2277 עוז לי תן עזרא
2278 עליון מוחץ ורופא עזרא
2279 עליון ונורא נאזר בגבורה עזרא
2280 עזרתי ומפלטי לי עזרא
2400 קינות לתשעה באב Qinot (sad poems) for Tisha Bab. I. Tawil
Tisha Bab Arbit- Hathaway 2016
Tisha Bab Shaharit- Hathaway 2016
Antebi- Qinot- 2017
Qinot- Pasha- Mexico- 2017
2449 דיין האמת Argentina book page 440. Shaare Zimra, Argentina
2648 יזכור לעולם British Library Or. 10375
2649 אחזה נעימות Abraham I Antebi אברהם. Composed by H Abraham Antebi (1765-1858), Chief Rabbi of Aleppo from 1817. Pizmon found in "Ohel Yesharim" book from 1843.
2650 אתה ידידי
2651 ידידי מן חסדך
2652 אור חסדך נשמת
2653 אל אתה חדש לי Shir Ushbaha, 1921 Moshe Diib Laniado
M Blanco
2655 אדיר נשגב
2656 רם נורא
2657 דלה לי חכמה קדיש
2658 רדפוני זרים
2659 חמלתך
2660 עזרני יה
2661 יבא דוד
2662 ראש לכל
2663 יחיד רם
2664 חיש קץ עליון ונאדר
2666 יוצרי מהר
2667 מלך אל חי
2668 ראה עוני
2669 רוממות אל
2670 שוש אשיש Shir Ushbaha, 1921
2671 מתי אומר
2672 לך אזעק בלב נשבר
2673 רם בנה מקדשך Shir Ushbaha, 1921 A Z Idelsohn notes, 1923 M Faiena
DMB - Pizmon & SA
2674 פדה לעם
2675 בא עת
2676 שופט צדק
2677 יחיד ורם אויבי
2678 רם יה חביב תרחם
2679 כנור נעים עם נבל
2680 אה אה אנא שוב
2681 יוצר יה אל פדיני
2682 רם לעלמיא
2683 יחיד ורם לעמך תאיר
2709 אל טוב וסלח אשם לי Abraham I Antebi אברהם. Composed by H Abraham Antebi (1765-1858), Chief Rabbi of Aleppo from 1817. Pizmon found in "Ohel Yesharim" book from 1843.
4039 509n אל גליל אל גליל YSouneh Recording
4040 509q יודו שמך רב עלילה יוסף דוד חזק Yabess Manuscript British Library Or. 10375 Recording
Recording- Qaddish
נשמת
4092 אברהם אבינו Old Sephardic (Ladino) song. Eliahou Ozen- Shavat
שועת עניים
4093 עץ הרימון Eliahou Ozen- Nishmat
נקדישך
4460 אהלל שמך אלי כביר
4461 אראנו נפלאות כן אמרת
4462 ראה עניי וחלצני
4463 אודך אל יוצרי
4464 יהודה פי בהגיוני
4465 מכל פשעי הצילני
4466 יה מזבולי הר ציון
4467 יעלת החן בת היפה
4468 אל תן חבלי יה
4471 כזרם כביר שער קטב
4473 שמעה תפילתי ה׳
4474 יה סלח לחטאתי
4811 לך אני אבי Ezekiel Hai Albeg Same melody as "Nada Ani" on page 506.
4812 רננו גדלו ושירים מללו Ezekiel Hai Albeg In honor of Charlie Manopola; very involved in perpetuating Albeg's pizmonim. Same tune as "Mul Eli Vegodlo" on page 502a.
4859 El Leil Yetawil Alayah This is a song from Abdel Wahab. Using this for Nishmat on Yom Kippur was an innovation of the Tawil brothers. I Cabasso- Nishmat (Nahwand)
Nahari- Nishmat
נשמת
4975 דיין האמת אין בילעדך Shaare Zimra, Argentina book page 440. Funeral.
4976 מה אני אשיב לו דוד בוזלי Shaare Zimra, Argentina book page 433. Shaare Zimra, Argentina
4977 אוחיל לך רם אברהם קוץ Shaare Zimra, Argentina book page 431. Shaare Zimra, Argentina
5742 דל עוזר Daniel Binker-Duek D Binker-Duek
5762 אוחיל דודי לעמי Daniel Binker-Duek לחן - אלחלוה די. סימן - דניאל חזק אמץ D Binker-Duek - Shavat Aniyim
שועת עניים
5776 דור ודור Daniel Binker-Duek לחן - סמאעי טאתיוס חג'אז כאר כורד.
samfranco.com