August 19, 2017 ~ Shabbat REEH. Maqam BAYAT or RAST.