May 22, 2019 ~ Shabbat BEHAR. M: NAWAH/SABA.

Sephardic Synagogues - בית כנסת

samfranco.com