January 17, 2019 ~ Shabbat BESHALAH. Maqam AJAM.

Sephardic Synagogues - בית כנסת

samfranco.com