January 18, 2020 ~ Sh SHEMOT. M RAST.

Sephardic Synagogues - בית כנסת

samfranco.com