September 24, 2018 ~ Sh Hol Hamoed SUKKOT. M: BAYAT.

Sephardic Synagogues - בית כנסת

samfranco.com