July 22, 2018 ~ Shabbat NAHAMU. Maqam HOSENI.

Sephardic Synagogues - בית כנסת

samfranco.com