October 23, 2017 ~ Shabbat LEKH LEKHA. Maqam SABA.

א

samfranco.com