January 17, 2019 ~ Shabbat BESHALAH. Maqam AJAM.

א

samfranco.com