September 25, 2018 ~ Sh Hol Hamoed SUKKOT. M: BAYAT.

א

samfranco.com