December 12, 2018 ~ Shabbat VAYIGASH. Maqam BAYAT.

YMizrahi

Pizmonim

Section Pizmon Page Song CommentaryRecordings Application
715 318bt פאר יהדות ארם צובה Maqam Bayat Recording
859 332d עד מתי אבי Maqam Mehayar-Bayat Recording
862 332h נס אבי עשה עמדי Maqam Mehayar-Bayat Recording
samfranco.com