July 25, 2024 ~ Sh PINEHAS. M SABA.

Hoseni - الحسيني

Introduction

 

Maqam Hoseni - חוסיני - was named after the Persian sheikh, Hussein Biadur, called 'Abdel Ghazi.

 In Arabic, the word "Hosn" means beauty and splendor, and that it why it is the maqam used when commemorating the giving of the Torah.

 This maqam is a higher version of Maqam Bayat.

 On Shabuot, the holiday that commemorates the receiving of the Torah, we read Megilat Ruth. The ta'amim for this megila are in Maqam Hoseni, and so is the tune for the Azharot, chanted on Shabuot. Hoseni is used for Perashiot Yitro and Va'ethannan which both have the Decalogue (Ten Commandments) within the perasha.

 This maqam is also used many times throughout the book of Exodus usually in connection with the receiving of the Torah motif and Tabernacle (mishkan) beauty motif.

Index of Pizmonim

Section Pizmon Page Song CommentaryRecordings Application
Baqashot 1 8 אל מסתתר Abraham Maimom Opening song of the Shabbat Baqashot. Hoseni. "El Mistater" is an allusion to Isaiah 45:15. A Z Idelsohn notes, 1923 Aharon Rahamim Hares Baqashot Manuscript, 1917 Archives
E. Sayegh
E. Menaged
Ohabe Zion 1960
Baqashot 9 17 אודה אל חי Yehuda Kassin Aleph Bet (acrostic). Hoseni. Aharon Rahamim Hares Baqashot Manuscript, 1917 Archives
Ohabe Zion 1960
Baqashot 10 20 ה' בוקר Shelomo Ibn Gabirol Hoseni. Psalms 5:4. Aharon Rahamim Hares Baqashot Manuscript, 1917 Archives
I. Cabasso
M. Tawil
G. Shrem
Moshe Dwek
Moshe Dwek - HM
ה' מלך
Baqashot 11 20 כמה אלהי טובות שבתי First seen in the Romanian Mahzor. Kushtah, 1574. Hoseni. Aharon Rahamim Hares Baqashot Manuscript, 1917 Archives
Ohabe Zion 1960
שמחים
Baqashot 32 40 'אנכי שמי ה David Dayan Alluding to theTen Commandments. Hoseni. Archives
E. Menaged
E. Menaged 2
G. Shrem
Recording- Nahwand
Recording
Recording
אל ההודאות
Baqashot 35 43 שלום וצדק נשקו Shelomo Laniado Hoseni. Attiah Manuscript Abraham Sitehon Manuscript Yabess Manuscript A Z Idelsohn notes, 1923 Aharon Rahamim Hares Baqashot Manuscript, 1917 Archives
Ohabe Zion 1960
Moshe Dwek
אל ההודאות
Baqashot 38 46 אשא לבי Eliahu Sasson Written by H Eliahou Sasson (?-1869). Hoseni. A Z Idelsohn notes, 1923 Aharon Rahamim Hares Baqashot Manuscript, 1917 Archives
I. Cabasso - Mimisrayim
G. Shrem
Ohabe Zion 1960
Isaac Cabasso- Mimisrayim
I Cabasso- Mimisrayim
Moshe Dwek
Moshe Dwek - Mimisrayim
ממצרים
Baqashot 39 46 יה אלה מלכות עלם Israel Najara Hoseni. Aharon Rahamim Hares Baqashot Manuscript, 1917 Archives
כתר
105.2 אלי אל ישוב דך נכלם אברהם Petiha
Hoseni 406.01 332 יפעתך תמה Traditionally used at the wedding ceremony. G. Shrem
G. Shrem 2
G. Shrem 3
Hoseni 407 333 משמחי לב Each stanza ends with the name "David." Attiah Manuscript Abraham Sitehon Manuscript E. Menaged
E. Menaged 2
G. Shrem
Recording
I Cabasso- Qaddish
I Cabasso- Nishmat
קדיש
Hoseni 408 334 דודי אתן דוד חזק Attiah Manuscript Mosseri-Kozli Manuscript Yabess Manuscript British Library Or. 10375 G. Shrem
E. Menaged
G. Shrem
Recording
Maury Blanco
M Blanco- Qaddish
קדיש
Hoseni 409 334 דעת ומזמה דוד חזק This pizmon, entitled “Knowledge and Discretion” (HOSENI, page 334), is a very sacred song in Aleppo tradition reserved for Matan Torah, the giving of the Ten Commandments. This song pre-dates most other pizmonim in our tradition; being older than 1850. The opening verse says “Knowledge, discretion, and words of wisdom; more than them, on the day Moses spoke; her (Wisdom’s) profit is greater than fine gold; this is the Law that Moses place.” There are a total of eight stanza’s in the original manuscripts; all ending with the word “Moshe,” and each phrase, containing rich biblical allusions, rhyme with one another. The acrostic of this pizmon, “David Hazaq,” indicates that the first name of the author is David, but his specific identity is unknownto us. The melody of the pizmon is from the Arabic song “Tazri Bel Ajafen,” and is only applied for Naqdishakh three times a year: Shabbat Yitro, Shabbat Kallah (the Shabbat prior to the Shabuot festival), and Shabbat Vaethanan. Attiah Manuscript Yabess Manuscript Abraham Sitehon Manuscript Mosseri-Kozli Manuscript Commentary on Pizmon British Library Or. 10375 Yosef Hamaoui
Fule Yanani
G. Shrem
G. Shrem
Recording
Recording
M Habusha
I Cabasso- Qedusha
M Kairey
D Binker-Duek
Moshe Dwek
נקדישך
Hoseni 410 335 מלא משאלות לבי מרדכי Attiah Manuscript Abraham Sitehon Manuscript Yabess Manuscript G. Shrem
DMB- Nishmat
נשמת
Hoseni 411 336 יה אשאל ממך ידידיה חזק אמץ Attiah Manuscript Mosseri-Kozli Manuscript I. Cabasso
Hoseni 412 336 ישמחו עם ידידים British Library Or. 10375 D Binker-Duek
Hoseni 413 337 אשרי האיש יודע שמי Classified also as Maqam NAWAH. Tabbush Manuscript G. Shrem
Recording
Moshe Dwek - Nishmat
Moshe Dwek - Qaddish
Moshe Dwek - Qaddish
S Antebi- Qaddish
נשמת
Hoseni 414 338 דגלי שא נא Hamaoui Manuscript Tabbush Manuscript Recording
Recording
אל ההודאות
Hoseni 415 338 זלף כמטר זלף Yehiel Nahari
M Habusha
Hoseni 416 339 יה חסדך גלי Raphael Tabbush Aseret Yeme Teshuba. G. Shrem
E. Menaged
G. Shrem
G. Shrem
Recording
M Habusha
I Cabasso- SA
Shabetai Laniado- HM
Moshe Dwek
Moshe Dwek - SA
שועת עניים
Hoseni 417 340 אל הנאזר בגבורתיה Raphael Tabbush Tabbush Manuscript G. Shrem
G. Shrem
Recording
Charlie Chehebar- Nishmat
I Cabasso- Qaddish
Moshe Dwek - Version 1
Moshe Dwek - Version 2
Moshe Dwek - Nishmat
Moshe Dwek - Qaddish
Moshe Dwek - Qaddish
קדיש
Hoseni 418 340 אודה שמך נורא עלילה Raphael Tabbush Tabbush Manuscript
Hoseni 419 341 אימתי יהיה D. Sebi
Recording
קדיש
Hoseni 420 342 יחיד ומיוחד G Shrem
כתר
Hoseni 420.01 342a אלי בא זמן Haim S Aboud Arabic
Recording
H Obadia Yosef
Hoseni 420.02 342a אנא קוית בכל עת לישועה Sion Laniado Recording
Shelomo Antebi- Qaddish
H Shimon Hai Alouf
קדיש
Hoseni 421 343 רב חסד חי לכל נברא Raphael Tabbush Recording
Recording
Hoseni 422 343 רחש לבי Raphael Tabbush Hamaoui Manuscript Tabbush Manuscript D Binker-Duek
Hoseni 423 344 בחר דודי בעמו Raphael Tabbush This pizmon (HOSENI, page 344), whose title is translated as "My Beloved Chose His Nation," is a song that celebrates the Ten Commandments. In this song, the author, H Raphael Antebi Tabbush (d. 1918), celebrates the relationship between God and the Jewish people, in general, but more specifically, celebrates the status of the Torah as the crown jewel given to Moses. The song further elaborates about each of the commandments and provides a brief comment on why each of the commandments are important. For example, for the fifth commandment, it instructs us that we ENJOY the responsibility of honoring our parents, because it will lengthen your days. In regards to the sixth commandment, "thou shall not murder," it reminds us of the sanctity of all human life, because all humans are created in "Selem Elohim." After glossing over each of the commandments, the song concludes with a charge: "Strengthen! Renew my days to observe the 613 commandments; Quick! Build My walls, and in the Holy Temple you will praise Him." As per H Moshe Ashear, this song is traditionally sung as the PIZMON SEFER TORAH on Shabbat Kallah (the Shabbat prior to Shabuot) and on Shabuot itself, because this festival commemorates the receiving of the Ten Commandments. G. Shrem
Fule Yanani
G. Shrem
Recording
Hoseni 424 345 אוחיל יום יום אשתאה אני דוד בר אהרן בר חסין חזק This pizmon (HOSENI, page 345), whose title is translated as “I Will Pray Day By Day,” is song dedicated to Rabbi Haim Abulafia (1660-1744) and his efforts to re-establish the Jewish community in Tiberias. This lengthy song with 18 stanzas is composed by the well-known Sephardic Moroccan poet, Rabbi David Haseen (1727-1792), and the acrostic of the song spells "Ani David Ben Aharon Ben Haseen Hazaq" (אני דוד בן אהרן בן חסין חזק). Tiberias, located on the Western shore of the Sea of Galilee (Kineret), was considered one of the four "holy cities" in the Land of Israel. According to the Talmud, in 145 CE, Rabbi Shimon Bar Yohai, spent one decade hiding there; “cleansing the city of ritual impurities.” As a result, this city became the location of resettlement of the Sanhedrin after the Jewish exile from Jerusalem, and later, the seat of Jewish religious scholarship. It was in this early period when the Jewish sages Rabbi Meir Ba’al HaNes and Rabbi Akiva lived here and were buried. Rabbi Yehuda HaNasi compiled the Mishna here circa 200 CE, and Rabbi Yohanan Ben Zakkai compiled the Jerusalem Talmud in between 230-270 CE. Throughout subsequent centuries, important rabbis lived in this city and it maintained its status as the center of Jewish learning in the Land of Israel. Tiberias is also the burial ground of some of the most respected rabbis in Judaism; even those who did not live here, such as the Maimonides in 1204, who was brought to the city after his death to be buried. In the mid 18th century, the Ottoman authorities encouraged further Jewish settlement in the city, and Rabbi Haim Abulafia of Smyrna (modern day Izmir, Turkey) was invited to help spearhead the rebuilding efforts, and build Jewish centers of learning. This is the background of why this song was written and dedicated to Rabbi Abulafia. This song is associated with the Jewish holiday Lag La’Omer due to its reference to Rabbi Shimon Bar Yohai in the fifteenth stanza. H Moshe Ashear, as documented in his notes from 1937-1940, had a custom of using this as the PIZMON SEFER TORAH on the Shabbat prior to Lag La'Omer. Attiah Manuscript Abraham Sitehon Manuscript Yabess Manuscript G. Shrem
I. Dayan (Alternate version)
G. Shrem
Recording
Moshe Dwek
Moshe Dwek - Haleluya
Moshe Dwek - Haleluya
כתר
Hoseni 425 348 יהיו כמוץ Israel Najara Attiah Manuscript Abraham Sitehon Manuscript G. Shrem
G. Shrem
Recording
Recording
I Cabasso- EH
Moshe Dwek
אל ההודאות
Hoseni 426 349 האל העירה וראה Hamaoui Manuscript Attiah Manuscript Abraham Sitehon Manuscript Mosseri-Kozli Manuscript I. Dayan
M Habusha- different version
M Habusha
Hebrew Recording
פזמון
Hoseni 427 350 אשים תהלה G. Shrem
Moshe Dwek
ה' מלך
Hoseni 428 351 איומה מראיך הראיני מרדכי Hoseni or Hijaz. Attiah Manuscript Abraham Sitehon Manuscript Mosseri-Kozli Manuscript British Library Or. 10375 Shami- Maqam Hijaz
Libyan- Maqam Hijaz
שועת עניים
Hoseni 429 352 שומרה מצר Ezekiel Dweck Written during Holocaust. Shrem Manuscript Leaflet Arabic
Hoseni 430 353 אמרי פי והגיוני אברהם Maqam Hoseni or Tahir. Attiah Manuscript Abraham Sitehon Manuscript Yabess Manuscript G. Shrem
Recording
R Barzani- Semehim
Isaac Cabasso- Semehim
Naftali Tawil- Qedusha
I Cabasso- Semehim
Moshe Dwek
Moshe Dwek - EH
שמחים
Hoseni 430.01 353a אל המרומם על כל ומתנשא Raphael Yair Elnadav Bar Misvah of Murray David Hidary (1984). R Elnadav
Hoseni 430.2 568b ויהי בימי שפט השפטים From Megilat Ruth applied to Mimisrayim (Hoseni). G. Shrem
G. Shrem- Mimisrayim- Megilat Ruth
ממצרים
Hoseni 613 512 רשות לברוך שאמר G. Shrem
M. Tawil
Moshe Dwek
718 353b יחיד אליך אדרשה יוסף חזק Recording
760 353e את תהלתך יה אגיד MMustacchi Recording
839 אלי וצור ישועתי יחיד אתה אליהו Melodies in Maqam Shahawarkh, Shehnaz, and Hoseni. Shire Zimrah, Algiers, 1889 נקדישך
840 שוכן זבול תזכור ברית אברהם Hamaoui Manuscript Attiah Manuscript
1958 יה אמיתך ואורך ישעיה
1959 מהללי לך אשירה מיכאל
1960 יושב תהילות מלכינו מה אדיר שמך ישראל
1961 יושב התהילות צור נורא עלילות
1962 יפטירו שפתי תהילה יצחק דבח חזק
1963 יושב הכירובים וחוצב להבים
1964 אויתה נפשי על משכבי אברהם חזק
1965 יפה בנשים הן אזכור יוסף דוד חזק
1966 ידיד בלתך שלוי נס אביר ישראל
1968 אורי קומי כל כבודה אברהם
1970 דרשו ה׳ דברו שיר דוד
1971 שאלה אחת אני שואל שאול חזק Attiah Manuscript
1972 שלום ידבר אל חסידיו שלום חזק
1973 יוסד ארץ על בלימה יצחק
1974 יה חנון רב אור הנערב יוסף דוד חזק
1975 אני לפני אלוהים אקרא אני דוד חזק
1976 גואלי פידיני יה אלי אלי
1977 נכספה נפשי וכמה לך בשרי נסים
1978 מה נכבד היום חתן
1979 יעלם שבני נעלם זמני ישראל בן משה
1980 אליך אור עיני נשאתי את עיני אליהו חזק
1981 ישיר ישראל שירה ותהלה יצחק Yabess Manuscript
1982 אשיר לאל בשיר נועם אברהם נשמת
1983 יה עוטה כשלמה אורה
1984 דבר דבור על אופניו דוד חזק
1985 דבקה נפשי אחרך דוד Yabess Manuscript נשמת
1986 אין צור כאלוהינו מחסה ומגן בעדינו אברהם חזק Attiah Manuscript
1987 ימסו הרים כדונג מלפניך ישראל בן משה
1988 אלוהים אלי אשפוך לך שיחה
1989 מלך בורא את העולם משה ידיד חזק Shire Zimrah, Algiers, 1889
1990 יפתח פי שיר ותהילה יוסף ששון חזק
1991 ינהליני על מי מנוחות ישראל
1992 ישרים ישכנו ארץ אל נחת גדוד
1993 דורך על במותי עב דוד
1994 מה נמלצו אמרי חכמה מנחם Saba and Hoseni.
1995 אקו לאור כבוד קוני אברהם
1996 יום בשורה לישראל ישראל
1997 דבר אחר ידבר עמים תחתינו דוד
1998 ינחני במעגל צדק ישעיה
1999 יושב בניות ברמה יצחק חזק Shire Zimrah, Algiers, 1889
2000 יגל ישראל בגיל וששון יוסף דוד חזק Yabess Manuscript
2001 אל אל שירי בגיל ורון אברהם
2002 אלי מלכי אשאל ממך אליהו ששון
2003 אשמח בך חי כי רב חילי אברהם
2004 אשיר לאל שירים ורננים עזרא חזק Shire Zimrah, Algiers, 1889
2005 אני אשיר שיר חתנים אני יוסף חלפון עטיה חזק Early 19th century. The bridegroom of this pizmon is Rephael ben Ezra, special reference being made to the Emperor of Austria, Francis I. Attiah Manuscript
2006 יום שמחה הוא לישראל יוסף ששון חזק Abraham Sitehon Manuscript Yabess Manuscript Shir Ushbaha, 1921 Shire Zimrah, Algiers, 1889 Recording
2007 אהלל לאל ושיר אחדש א״ב Referring to the rebuilding of a synagogue in Aleppo which was destroyed by an earthquake; the many people mentioned in this pizmon are those who contributed to the rebuilding and restoration of the synagogue; including: Elijah, Rephael Ben Ezra, Jacob Kohen, Abraham, Samuel, Solomon and Isaiah.
2008 אחל גדלך חי אל רואי אברהם
2009 אשמורות עיני קדמו אברהם
2010 אצפצף שיר כסוס עגור אברהם
2011 צור רם על כל רמים צאלח
2012 שבח לרב עולה כי הוא אל אדיר שלמה חזק
2013 עשה עבור שמך קבץ עדתך עזרא חזק
2014 יגן על העיר הוא אלוהינו יוסף
2015 שבח אחביר ביום שמחה שמואל חזק
2016 דודי שוב אל מעונו דוד חזק
2017 אחת שאלתי מאת אל אברהם
2018 אודך בניב שפה אהרן עלי כהן
2019 שיר לך נשיר ברוב חיבה יצחק
2020 יונה הומה מה תהמי ישראל
2021 דגלו עלי אהבה דוד חזק
2022 אמולה לבת כאישון בת אברהם
2023 יין הטוב רטוב השקיני יצחק
2024 יפה ונעימה איומה יעקב משען שבת קורח- יציץ ופרח Shire Zimrah, Algiers, 1889
2025 יה שמעה הקם דגל מרכבי יצחק
2026 יה ממציא מאין יש יהודה Attiah Manuscript Recording
2027 ישלח פדות לעמו ידידיה אשכנזי חזק
2028 יוצר רומה ותחתיה יעקב יוסף חזק
2029 יעל דודי אז הר אלי ישועה חזק
2030 מאוד הוי נזהר יום לילי משה חזק
2031 אזכיר היום נגינתי אברהם חזק By Abraham Sitehon, in honour of the synagogue named after Ezra the Scribe, at Tedif, near Aleppo, composed perhaps on the occasion of the author's pilgrimage to the sacred place.
2032 אלפי מנשה שירו נא אברהם Shire Zimrah, Algiers, 1889
2033 אפתח נאות פי להלל
2034 אלפי ישראל מבטן עמוסים אברהם
2035 אהודה משירי לאל חי בו אדלג שור אברהם חזק
2036 יהיה השיר לנו ביום גילת תורה יוסף חזק
2037 יזהירו משכילים כחשמלים בעת הזיהור ידידיה
2038 אשיש ואשמחה בשיר שבחה אברהם חזק ונתחזק Referring to the rebuilding of a synagogue under the leadership of Elijah. Written by Abraham Sitehon. The last three lines explicitly mention the Aram Soba community.
2039 אדיר ונאור בו שברי אליהו
2040 שדי נשגב לבדו שוכן עליה שלום
2041 אל חון סלוהא כל עוברי דרך מסילי
2042 אלי צור מחסי אברהם
2043 עד אן אהיה שדוד עזרא חזק
2044 יה ריב את יריבי ולמהריסי ישעיה עטיה חזק
2045 צבאות אות עשה עם שה פזורה
2046 שמח בחור חתן נעים שמואל חזק
2047 דבר ה׳ אשר היה משיב נפש לי למחיה דוד חזק
2048 בת נעימה קרתוהא ובזהבים עטרתוהא
2049 ישמחו שמים עם ירושלים ישראל Yabess Manuscript
2050 אזמר לאל בעודי אברהם Also in honour of the above mentioned Synagogue of Ezra in Tedif, near Aleppo. Written by Abraham Sitehon.
2051 שמור לך אל בית עולם שלמה
2052 ירונו יחדיו כל אפסי ארץ יוסף דוד חזק
2053 דרך לו דרך האיש הרך דוד חזק
2054 דביר ואולם והיכל דוד חזק
2055 יוצר אור וצר אשר יצר יוסף
2057 אשירה נא ביום כלת אברהם חזק
2058 אפריון לי עשה אברהם
2059 ארנן במעשה יד אל אברהם חזק Melodies in Maqam Isfahan, Hoseni, and Oj.
2060 אל נערץ בסוד קדושים אברהם
2061 יה חנון רב חסד ישראל
2063 דורך פורה בעוז וגבורה דוד חזק
2064 נפלאות אל בארץ חם נסים חזק Yabess Manuscript Shaar Binyamin (Mexico)
2065 אטיב נגן בקהל רב אברהם
2066 אשמע מכנף ארץ זמיר אברהם
2067 ידיד חשקי שוכן רומה יצחק
2068 יעשה שלום לי ידריכיני ישעיה
2069 ימינך נאדרי רמה יצחק חזק
2070 יחיד אין בלתו אין זולתו יוסף דוד
2071 אל עיר רחבת ידים אבטליון
2073 דגול מרבבה ריבבות עם דוד חזק
2074 אוחזה בסנסני תמר אברהם חזק
2076 ירום ראשי וגם כבודי ישעיה
2078 אשאב בששון ממעיני הישועה אליהו Written in Hebrew and Aramaic.
2079 יהי פסת בר מצוי לבר קורא ישראל
2080 אעבור בסך אתדדים אברהם
2081 עד אן יצעק בן אמה עזרא חזק
2082 כי יה כי יה ישוב וישיב לבבות ישראל
2083 אודך בעמים ה אברהם Hoseni or Iraq.
2084 אל בעוזו ים פורר אברהם
2086 יושב בשמים יאמר ישעיה
2087 יהלל פי יראה שמי ישועה חזק
2088 יושיע ציון ויבנה את ערי יהודה יעקב
2089 יבנה דביר המדויק יהודה Shire Zimrah, Algiers, 1889
2090 ערכו שירים גם רננים אפרים עזרא אפרים
2091 צור ישועתי ענני יה ענני צאלח
2245 עזרי שוכן על יונים יעלה עזרא
2246 עושה משפט לעשוקים עזרא
2247 עד שוכן וקדוש שמו עזרא
2248 עושה נפלאות לבדו עזרא
2249 עושה אורים גדולים עזרא
2353 שמח בני חתן נעים בן פרת יוסף Arabic melody: רקץ אל באן. Specifically applied to Nishmat on weeks related to Mattan Torah. Hamaoui Manuscript British Library Or. 10375 G. Shrem
Nishmat - Menaged
Nishmat - Menaged 2
G Shrem- Nishmat
R Elnadav- Nishmat
E Menaged- Nishmat
E Menaged- Naqdishakh
I Cabasso- Opening & Nishmat
DMB - Nishmat
נשמת
2550 יושב בניות
2551 יפה בנשים
2552 יפתי את
4025 318by יעלה יעלה בואי לגני Israel Najara ישראל Recording
Y Sion
4296 שחר אבקשך אלי לקום
4297 שומר אמת לעולם
4298 יאצל נא עלי מרוחכם
4299 אין צור כאלוהינו
4301 יה את נדחי אסף
4302 בחגיג חוס נוגנים בם
4303 מלכי רצני ומשכני לגן עדן
4304 אגורה באהלך
4305 אקו ברכתך גואלי דודי
4306 אל יושב הכרובים
4307 אל הר בת ציון
4308 אבוא אל מזבח אלהים
4309 חלקי ה׳ עזי ומעוזי
4310 חרפו אותי כל
4311 חשרת מי תוגותי
4312 לאיש שקר בסיד נפץ
4313 אל גנת אגוז ירדתי
4314 אל הצבאות הראנו אות
4315 אפתח פי בשיר ושבחה
4316 אקומה נא ואבקשה
4317 יעלה למה תתאונני
4319 ידידי ראה בעוני
4320 מה לך יונתי
4829 יה לבית נוי השקיפה Ezekiel Hai Albeg
4862 גלה נא זיו הדרך Ezekiel Hai Albeg "Galman Qad Sawarq" ( גלמן קד צוורק ) is an Arabic melody that is traditionally applied to EH or Qaddish on Shabbat Yitro, Vaethanan, or Shabbat Kala. Yosef Hamaoui - EH
DMB - Qaddish
אל ההודאות
5740 אעתיאדייה חלבייה Just a melody in Maqam HOSENI. J Mosseri
D Binker-Duek - Hashem Melekh
ה' מלך
5748 דודי דרשתי Daniel Binker-Duek לחן - סמעאי חוסיני טטיוס אפנדי D Binker-Duek
5768 דר מעלה Daniel Binker-Duek לחן - הל עלא
samfranco.com