August 11, 2022 ~ Sh Nahamu. HOSENI

Sephardic Synagogues - בית כנסת

samfranco.com